ตารางการจองรถ

ที่วันและเวลาเดินทางไปวันและเวลาเดินทางกลับหัวข้อเรื่องชื่อและเบอร์โทรผู้ติดต่อหน่วยงานพนักงานขับรถและรถสถานะ
8481 11/17/2017 6:00:00 AM 11/19/2017 8:00:00 PM โครงการวิเคราะห์ภาชนะดินเผาในพิพิธภัณฑสถาน สถานที่ไปคือ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง อ.หนองหาน และ อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท อ.บ้านผือ อุดรธานี สุรีรัตน์ บุบผา 0899441733 คณะศิลปศาสตร์ นายวัชรธร ทุมมากรณ์,นายหงส์ชัย โทถม 40-0201 อนุมัติ
8959 11/15/2017 5:00:00 PM 11/17/2017 6:00:00 AM เพื่อใช้ รับ – ส่ง ที่ปรึกษาด้านกฎหมายฯ สถานที่ไปคือ สนามบิน - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี นายเชาว์วัฒน์ ศรีแก้ว 3083,08 6584 4114 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายบุญช่วย ทางาม นข.5984 อนุมัติ
9028 11/17/2017 12:00:00 PM 11/17/2017 6:00:00 PM นำนักศึกษาดูงาน สถานที่ไปคือ ศูนย์อุตุนิยมวิทยา อุบลราชธานี ผศ.ดร.สุภาวดี แก้วระหัน 093 3219002 คณะเกษตรศาสตร์ นายเอกพันธ์ มาระศรี 40-0137 อนุมัติ
9133 11/17/2017 9:00:00 AM 11/17/2017 12:00:00 PM ติดต่อราชการในเมือง/ธนาคาร สถานที่ไปคือ ติดต่อราชการในเมือง/ธนาคาร จ.อุบลราชธานี คุณหนึ่ง 3014 กองคลัง นายเหนือ นาคเพ็ชร นข.1272 อนุมัติ
9134 11/17/2017 2:00:00 PM 11/17/2017 4:30:00 PM ส่ง เอกสารที่สถานีรถไฟ สถานที่ไปคือ ส่ง เอกสารที่สถานีรถไฟ จ.อุบลราชธานี คุณแสวง 3001 กองกลาง นายเหนือ นาคเพ็ชร นข.1272 อนุมัติ
9138 11/17/2017 8:00:00 AM 11/17/2017 8:00:00 PM ลงพื้นที่ติดตามเกษตรกร สถานที่ไปคือ จ.ศรีสะเกษ ศรัสะเกษ นาย ศุภชัย บุญเฉลียว 3133,0863546985 สำนักงานบริหารงานวิจัยฯ นายณรงค์ วงมั่น นข.1637 อนุมัติ
9145 11/17/2017 7:00:00 AM 11/17/2017 9:00:00 AM รับ บุคลากรและนักศึกษา สถานที่ไปคือ รับ บุคลากรและนักศึกษา จ.อุบลราชธานี กฤษดา 0817091548 งานยานพาหนะ นายจิตติศักดิ์ จันดีปุน 40-0355 อนุมัติ
9146 11/17/2017 4:31:00 PM 11/17/2017 7:00:00 PM ส่ง บุคลากรและนักศึกษา สถานที่ไปคือ ส่ง บุคลากรและนักศึกษา จ.อุบลราชธานี กฤษดา 0817091548 งานยานพาหนะ นายจิตติศักดิ์ จันดีปุน 40-0355 อนุมัติ
9148 11/17/2017 2:00:00 PM 11/17/2017 4:29:00 PM โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ สถานที่ไปคือ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี กฤษดา 0817091548 งานยานพาหนะ นายจิตติศักดิ์ จันดีปุน 40-0355 อนุมัติ
9152 11/17/2017 2:00:00 PM 11/17/2017 4:30:00 PM ธนาคารกรุงไทย สาขาหน้ามอ สถานที่ไปคือ ธนาคารกรุงไทย สาขาหน้ามอ จ.อุบลราชธานี คุณหนึ่ง 3014 กองคลัง นายพนา พรมดี นข.2050 อนุมัติ
9153 11/17/2017 9:00:00 AM 11/17/2017 4:30:00 PM ตรวจเช็ค/โรงจอดงานยานพาหนะ สถานที่ไปคือ ตรวจเช็ค/โรงจอดงานยานพาหนะ จ.อุบลราชธานี กฤษดา 0817091548 งานยานพาหนะ นายไพรัตน์ ประทุมเลิศ นข.2621 อนุมัติ
9204 11/17/2017 9:00:00 AM 11/17/2017 4:30:00 PM ตรวจเช็ค/โรงจอดงานยานพาหนะ สถานที่ไปคือ ตรวจเช็ค/โรงจอดงานยานพาหนะ จ.อุบลราชธานี กฤษดา 0817091548 งานยานพาหนะ นายชยุต แก้วสนิท 40-0255 อนุมัติ
8750 11/17/2017 8:00:00 AM 11/17/2017 4:00:00 PM ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ประจำเดือน สถานที่ไปคือ โรงจอดรถส่วนกลาง อุบลราชธานี นายนคร ลีนาม 3064 งานยานพาหนะ นายประณต แก้วกิ่ง นข.3203 อนุมัติ
9209 11/17/2017 8:30:00 AM 11/17/2017 4:00:00 PM ตรวจเช็ค/โรงจอดงานยานพาหนะ สถานที่ไปคือ ตรวจเช็ค/โรงจอดงานยานพาหนะ จ.อุบลราชธานี กฤษดา 0817091548 งานยานพาหนะ นายภาณุพงศ์ ทองสรรค์ ชค 7476 อนุมัติ

< PrevNovember 2017Next >
MonTueWedThuFriSatSun
30311
40-0136

นข.2621

40-0201

40-0255

นข.5984

นข.5984

นข.1272

นข.1272

40-0137

นข.1637

40-0355

40-0355

40-0355

นข.3203

ชค 7476

นข.1536

นข.1536
2
40-0136

นข.5984

40-0137

นข.2621

40-0355

40-0355

40-0355

นข.1272

นข.1272

นข.1637

นข.1637

40-0255

40-0201

40-0355

นข.3203

นข.1536

ชค 7476
3
40-0137

นข.5984

40-0201

นข.2621

40-0136

40-0255

40-0136

นข.1637

นข.1272

40-0355

40-0355

40-0355

นข.2050

นข.3203

ชค 7476

นข.1536

นข.1536
4
40-0201

นข.2621

40-0137

40-0355

40-0255

นข.5984
5
40-0201

นข.2621

40-0255

นข.5984

นข.1637
6
40-0137

40-0201

นข.2621

นข.5984

40-0255

40-0136

นข.1637

40-0355

40-0355

40-0355

นข.1272

นข.1272

40-0136

นข.3203

นข.1536

ชค 7476
7
40-0136

นข.5984

40-0201

40-0255

นข.1637

40-0355

40-0355

40-0355

นข.1272

นข.1272

นข.2621

40-0137

40-0201

40-0136

นข.3203

นข.1536

ชค 7476
8
40-0136

นข.5984

40-0255

นข.2621

นข.1637

40-0355

40-0355

40-0355

นข.1272

นข.1272

นข.2050

นข.2050

40-0411

40-0137

40-0201

นข.3203
9
40-0136

นข.5984

นข.1637

นข.2621

นข.2050

40-0355

40-0355

40-0355

นข.1272

นข.1272

40-0137

ม.5963

40-0201

40-0201

40-0255

40-0255

40-0136

นข.2050

นข.3203

ชค 7476

นข.1536

นข.3203

ชค 7476
10
40-0136

นข.2621

นข.1637

40-0137

40-0355

40-0355

40-0355

นข.1272

นข.1272

40-0137

ม.5963

40-0355

40-0136

40-0136

40-0201

40-0255

นข.5984

นข.5984

นข.3203

นข.1536

ชค 7476

ชค 7476
11
40-0137

นข.2621

นข.1637

40-0136

นข.2050

40-0201

40-0355

40-0255

40-0255

40-0201

นข.5984

นข.3203
12
40-0137

นข.2621

นข.2050

40-0255

40-0201

40-0201

40-0255

นข.5984

นข.3203

นข.3203

นข.1536
13
นข.2621

นข.2050

ม.5963

นข.1637

40-0355

40-0355

40-0355

นข.1272

นข.1272

นข.5984

นข.5984

40-0255

40-0201

40-0137

ชค 7476

นข.3203

นข.1536

นข.1536
14
40-0255

นข.2621

นข.2050

40-0355

ม.5963

นข.5984

40-0355

40-0136

นข.5984

40-0201

40-0355

40-0355

นข.1272

นข.1272

40-0137

นข.3203

ชค 7476

นข.1536

นข.1536
15
40-0201

40-0137

นข.2621

นข.2050

นข.5984

นข.5984

40-0136

40-0201

40-0255

40-0355

40-0355

40-0355

นข.1272

นข.1272

นข.1637

นข.3203

นข.1536

นข.1536
16
นข.2621

40-0137

นข.5984

นข.1272

นข.1272

40-0355

40-0355

40-0355

40-0255

40-0201

นข.2050

นข.1637

นข.3203

นข.1536

นข.1536

ชค 7476
17
40-0201

นข.5984

40-0137

นข.1272

นข.1272

นข.1637

40-0355

40-0355

40-0355

นข.2050

นข.2621

40-0255

นข.3203

ชค 7476
18
40-0201

40-0137

40-0355

40-0255

นข.3203
19
40-0137

40-0201

40-0355

40-0255
20
40-0255

นข.2621

นข.2050

นข.2621

40-0136

40-0355

40-0355

40-0355

นข.1272

นข.1272

40-0201

นข.1536

นข.3203
21
40-0201

40-0255

นข.2621

นข.2050

นข.2621

40-0136

40-0355

40-0355

40-0355

นข.1272

นข.1272
22
40-0255

40-0201

40-0255

นข.2621

40-0136

40-0137

นข.5984

40-0355

40-0355

40-0355

นข.1272

นข.1272
23
40-0255

40-0411

นข.2621

40-0137

40-0201

40-0355

40-0355

40-0355

นข.1272

นข.1272

นข.1536

นข.3203
24
40-0255

40-0201

40-0411

นข.2621

40-0137

40-0355

40-0355

40-0355

นข.1272

นข.1272

นข.1536
25
40-0137

40-0201

นข.1536
26
40-0137

40-0201

นข.1536
27
40-0137

นข.1272

นข.5984

40-0255

40-0201

40-0136

40-0355

40-0355

40-0355

นข.1637

นข.1637
28
40-0137

40-0201

40-0255

นข.1272

นข.5984

40-0355

40-0355

40-0355

นข.1637

นข.1637
29
40-0137

40-0201

40-0255

นข.5984

40-0411

40-0136

40-0355

40-0355

40-0355

นข.1272

นข.1272

นข.3203
30
40-0137

40-0255

นข.5984

40-0201

นข.2621

40-0136

40-0411

40-0355

40-0355

40-0355

นข.1272

นข.1272

นข.3203
123
45678910