ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้

.
.

: มติ อ.ก.ม. ครั้งที่ 1/2544 วันที่ 26 มกราคม 2544

- กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ดังนี้

     1. การเรียกชื่อตำแหน่ง ให้เรียกชื่อตำแหน่งโดยอิงกับตำแหน่งข้าราชการ โดยไม่แจ้งระดับ

     2. การสรรหาบุคคล ให้ทุกหน่วยงานสรรหาบุคคลเข้าปฏิบัติงานด้วยการสอบคัดเลือกโดยให้มีการสอบข้อเขียน การทดสอบความสามารถพิเศษที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง เช่น ทดสอบคอมพิวเตอร์ และการสอบสัมภาษณ์

     3. การรายงานผล ให้ทุกหน่วยงานส่งเอกสารการดำเนินการและรายงานผลคะแนนการสอบทุกขั้นตอนให้ งานการเจ้าหน้าที่ เพื่อรวบรวมไว้ในแฟ้มประวัติและดำเนินการเกี่ยวกับประกันสังคม

     4. การรายงานตัว ให้ทุกหน่วยงานแจ้งให้ผู้สอบได้ไปรายงานตัวที่งานการเจ้าหน้าที่เพื่อจัดทำแฟ้มประวัติและ ดำเนินการจัดพิมพ์ลายนิ้วมือเช่นเดียวกับข้าราชการ

     5. การขึ้นค่าจ้าง ให้ทุกหน่วยงานประเมินผลการปฏิบัติงานก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจ้างเป็นเวลา 1 เดือน เพื่อขึ้นค่าจ้างให้ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ให้สอดคล้องกับเงินเฟ้อและค่าครองชีพ ทั้งนี้ ให้ขึ้นค่าจ้างได้ไม่เกิน    ร้อยละ 5 ของอัตราค่าจ้างเดิม

     - อนึ่ง สำหรับลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ตำแหน่งอาจารย์ที่มีความสามารถและมีผลการปฏิบัติงานดีและ           หน่วยงานมีความประสงค์จะจ้างเพื่อให้ปฏิบัติงานต่อในระยะยาวหน่วยงานอาจพิจารณาปรับจากลูกจ้างชั่วคราว เงินรายได้  เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ของหน่วยงานโดยให้ปรับค่าจ้างในอัตราเดียวกับพนักงาน มหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ และให้จัดทำสัญญาจ้างโดยใช้แบบสัญญาเดียวกัน

.