ตำแหน่งชำนาญการ

.

: มติ อ.ก.ม. ครั้งที่ 6/2543 วันที่ 31 กรกฎาคม 2543

.

- อ.ก.ม. เห็นชอบให้กำหนดตำแหน่งชำนาญการให้ทุกหน่วยงานในทุกตำแหน่งที่ ก.ม. กำหนดให้

.

: มติ อ.ก.ม. ครั้งที่ 9/2543 วันที่ 25 กันยายน 2543

.

- อ.ก.ม. กำหนดแนวทางการเสนอขอตำแหน่งชำนาญการ ดังนี้

 

เจ้าตัวยื่นเรื่องพร้อมเอกสาร

เจ้าหน้าที่ของคณะ/สำนัก ตรวจสอบ

คุณสมบัติและความครบถ้วนของเอกสาร

ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานเสนอชื่อกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 3-5 คน

งานการเจ้าหน้าที่

อ.ก.ม.

- แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน

- พิจารณาผลการประเมิน

- แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการประเมินผลงาน

(ปรับปรุงโดยมติ อ.ก.ม. ครั้งที่ 1/2544 วันที่ 26 มกราคม 2544)

.

: มติ อ.ก.ม. ครั้งที่ 1/2544 วันที่ 26 มกราคม 2544

.

- อ.ก.ม. เห็นชอบให้ปรับปรุงแนวทางการเสนอขอตำแหน่งชำนาญการ ดังนี้

.

     (1) การพิจารณารายชื่อผู้พิจารณาผลงาน

.
        (1.1) เห็นชอบให้ประธาน อ.ก.ม.เป็นผู้พิจารณารายชื่อผู้พิจารณาผลงาน และให้งานการเจ้าหน้าที่นำเสนอ

  อ.ก.ม. เพื่อทราบ

.
           (1.2) ให้งานการเจ้าหน้าที่ส่งเอกสารให้คณะกรรมการพิจารณาผลงานได้โดยไม่ต้องมีคณะกรรมการ         
กลั่นกรองผลงาน
.

           (1.3) ให้งานการเจ้าหน้าที่จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลงานงานเพื่อประเมินผลงานร่วมกัน

.

     (2) การรับเรื่อง

.

         - ให้งานการเจ้าหน้าที่รับเรื่องเมื่อผู้ขอได้ยื่นเรื่องและเอกสารที่ครบถ้วนแล้ว

.

     (3) วันเลื่อนระดับ

.

         (3.1) ไม่ก่อนวันที่งานการเจ้าหน้าที่รับเรื่องและเอกสารที่ครบถ้วน หรือ

.

         (3.2) ให้ขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาผลงานว่างานนั้นสมบูรณ์เมื่อใด

.
         ทั้งนี้ ต้องไม่ก่อนวันที่งานการเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องและเอกสารที่ครบถ้วน
.
     (4) ทั้งนี้ ให้งานการเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนข้างต้นสำหรับข้าราชการที่ยื่นเรื่องและส่งเอกสารให้      

  ครบถ้วนแล้ว และให้ส่งเรื่องคืนสำหรับข้าราชการที่ยื่นเรื่องแล้วแต่ยังไม่ส่งเอกสาร

.

: มติ อ.ก.ม. ครั้งที่ 6/2544 วันที่ 21 มิถุนายน 2544

.
-  ที่ประชุมเห็นชอบให้มีคณะกรรมารกลั่นกรองผลงานของผู้เสนอขอตำแห่งชำนาญการ
     (1)  ให้คณะกรรมการประจำคณะ  เป็นผู้กลั่นกรองผลงานของข้าราชการในสังกัดก่อนส่งเรื่องให้งานการเจ้าหน้าที่
กองกลาง
     (2)  ให้รองอธิการบดี  เป็นคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานของข้าราชการสังกัดสำนักงานอธิการบดีและสำนัก-
วิทยบริการซึ่งคณะกรรมการประจำสำนักไม่มีอำนาจหน้าที่ดูแลบริหารงานบุคคล   ให้งานการเจ้าหน้าที่
กองกลาง  เป็นผู้ประสานงาน
.

: มติ อ.ก.ม. ครั้งที่ 10/2544 วันที่ 26 กันยายน 2544

.
-  ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบให้กำหนดประเภทและจำนวนผลงานสำหรับเสนอขอตำแหน่งชำนาญการ  ระดับ 6,7-8
ดังนี้
     (1)  ให้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 1 เล่ม  และ
     (2)  ผลงานประเภทอื่นอีก 1 ชนิด  ได้แก่  งานวิจัยหรืองานพัฒนาที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาแล้ว
เช่น   บทความ, งานแปล, ตำรา, เอกสารคำสอน, เอกสารทางวิชาการที่นำเสนอต่อที่ประชุมทางวิชาการ,  การรวบรวม
รายชื่อหนังสือหรือบรรณานุกรม,  เอกสารที่ผู้ขอเขียนขึ้นเพื่อใช้ในการฝึกอบรม,  การวิเคราะห์งานในหน้าที่ หรือ
ผลงานในลักษณะอื่น  เช่น  เครื่องทุ่นแรง,  อุปกรณ์สำนักงาน,  การจัดทำวีดีทัศน์,  สไลด์,  แถบบันทึกเสียงภาพยนต์
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง  หรือ  การทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับงานใดงานหนึ่ง  เป็นต้น
     (3)  ให้ข้อกำหนดนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2545  เป็นต้นไป  (6 เดือนนับจาวันที่ อ.ก.ม.มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  มีมติเห็นชอบในข้อกำหนดเกี่ยวกับประเภทและชนิดของผลงานตำแหน่งชำนาญการ)
     ทั้งนี้  สำหรับข้าราชการที่ได้ยื่นเรื่องขอกำหนดตำแหน่งแล้ว  และข้าราชการที่ยื่นเรื่องและเสนอผลงานภายใน
วันที่ 25 มีนาคม 2545  ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์เดิม  คือ  ไม่กำหนดประเภทและชนิดของผลงาน
.

: มติ อ.ก.ม. ครั้งที่ 10/2544 วันที่ 26 กันยายน 2544

..
-  ที่ประชุมได้พิจารณาผลการพิจารณาผลงานตำแหน่งบรรณารักษ์ 7 ระดับ 7 ชำนาญการ เนื่องจากกรรมการผู้ทรง-
คุณวุฒิ  จำนวน 1 ใน 3 ให้คะแนนผลงานที่แสดงถึงความเป็นผู้ชำนาญการต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ม.กำหนด    แต่เมื่อ
พิจารณาโดยรวมแล้ว  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 2 ใน 3 ให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ ก.ม.กำหนด    ที่ประชุมจึงมี
     1.  อนุมัติให้ผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่ง  ดำรงตำแหน่งบรรณารักษ์ 7 ระดับ 7 ชำนาญการได้ ตั้งแต่วันที่ 1
ตุลาคม 2544  โดยมีเงื่อนไขดังนี้     
          (1.1)  ให้ผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่ง    แก้ไขปรับปรุงผลงานส่วนที่ไม่สมบูรณ์/ผิดพลาดตามความเห็นของ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
          (1.2)  ให้ อ.ก.ม.มหาวิทยาลัย จำนวน 3 ท่าน  โดย 1 ใน 3  ให้เป็นผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ  พิจารณา
เลือกผลงานที่มีความสำคัญที่ต้องแก้ไขปรับปรุงและตรวจสอบการแก้ไขปรับปรุงผลงานให้ตรงตามเจตนาของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
     2.  ให้ใช้วินิจฉัยนี้เป็นบรรทัดฐานสำหรับการพิจารณาของ อ.ก.ม.มหาวิทยาลัย
.

: มติ อ.ก.ม. ครั้งที่ 7/2545 วันที่ 13 มิถุนายน 2545

.
-  ที่ประชุมได้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของงานการเจ้าหน้าที่  ที่มีต่อผลการพิจารณาแต่งตั้งบรรณารักษ์ 7 ระดับ 7
ชำนาญการ  ตามมติ อ.ก.ม. ครั้งที่ 4/2545  จึงได้พิจารณาเทียบเคียงกับกรณีที่ผ่านมาที่ อ.ก.ม. ได้แต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มอีก 2 ราย  เนื่องจากความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านแรกไม่สอดคล้องกันและคะนนของผลงานใน
บางรายการต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด  ดังนั้น  ที่ประชุมจึงมีมติให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติม  และให้ยึดถือ
ข้อวินิจฉัยนี้เป็นแนวปฏิบัติสำหรับการพิจารณาผลงานตำแหน่งชำนาญการ  ระดับ 6,7-8