การเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี

.

: มติ อ.ก.ม. ครั้งที่ 7/2541 วันที่ 18 มิถุนายน 2541

.
- กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการเป็นกรณีพิเศษไม่เกิน 1 ขั้น  ตามข้อ 18 แห่งกฎ ก.พ. ฉบับที่ 10

(พ.ศ.2538) เพื่อให้เป็นผลดีและเป็นแนวทางในการปฏิบัติเดียวกัน ดังต่อไปนี้

.

กรณีลาศึกษาต่อในประเทศ หรือ ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน ณ ต่างประเทศ

.
     (1) มีเวลาปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่แล้วมาไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการโดย

นับถึงวันที่ 30 กันยายน

.
     (2) กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อนวันที่ 2 เมษายน หรือ วันเปิดทำการวันแรกของเดือนเมษายนเนื่องจาก  

วันที่ 1 และวันถัดไปของเดือนเมษายนในปีนั้นตรงกับวันหยุดราชการ โดยนับถึงวันที่ 30 กันยายน

.

: มติ อ.ก.ม. ครั้งที่ 7/2542 วันที่ 31 สิงหาคม 2542

.
- ให้เพิ่มเติมมติ อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้ กรณีข้าราชการบรรจุใหม่ มีเวลาปฏิบัติราชการ 6 เดือนหรือ 

ไม่ต่ำกว่า 180 วันนับถึงวันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน) สามารถเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีได้