ตำแหน่งผู้อำนวยการกองและเลขานุการคณะ/สำนัก

.

: มติ อ.ก.ม. ครั้งที่ 12/2541 วันที่ 15 ธันวาคม 2541

.
- เห็นชอบให้คัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกอง เลขานุการคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่า ระดับ 7

โดยวิธีประเมินบุคคลและผลงาน

.

: มติ อ.ก.ม. ครั้งที่ 1/2542 วันที่ 15 มกราคม 2542

.
- กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการคัดเลือกและขั้นตอนการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ง    

ผู้อำนวยการกอง เลขานุการคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่า ระดับ 7 ดังนี้

.

องค์ประกอบของคณะกรรมการคัดเลือก

.

     (1) ประธาน อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยหรือผู้ที่ประธาน อ.ก.ม.มอบหมาย                           ประธานกรรมการ

     (2) ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานเจ้าของอัตรา                                                       กรรมการ

          ผู้ที่ได้รับมอบหมายอีก 1 คน

     (3) ผู้ที่ อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยเห็นสมควร 1 คน                                                               กรรมการ 

       ซึ่งอาจเป็นบุคคลภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได้

     (4) เลขานุการ อ.ก.ม.                                                                                                เลขานุการ

.

ขั้นตอนการดำเนินการ

.

     (1) หน่วยงานขออนุมัติต่ออธิการบดีเพื่อเปิดสอบคัดเลือก

.
     (2) อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกตามมติที่ประชุม อ.ก.ม. และคณะกรรมการคัดเลือกกำหนดวิธี    

การคัดเลือก

.

     (3) งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง ประกาศรับสมัคร

.

     (4) ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกขออนุญาตต้นสังกัดเพื่อสอบคัดเลือก

.

     (5) งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง รับสมัครและตรวจคุณสมบัติ

.

     (6) งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง ส่งแบบประเมินให้ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน

.
     (7) ผู้สมัครกรอกแบบประเมินแล้วส่งให้เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกพร้อมเอกสารต่าง ๆ ตามที่

คณะกรรมการคัดเลือกกำหนด

.

     (8) คณะกรรมการคัดเลือกดำเนินการคัดเลือกและส่งผลการคัดเลือกให้ อ.ก.ม.พิจารณา

.

     (9) อธิการบดีแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามมติ อ.ก.ม.

.

          (แก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการคัดเลือกโดย อ.ก.ม. ครั้งที่ 2/2542)

.

: มติ อ.ก.ม. ครั้งที่ 2/2542 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2542

.
- ให้แก้ไขเพิ่มเติมส่วนประกอบของคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อความโปร่งใสและชัดเจนในการนับ คะแนนของ   

คณะกรรมการคัดเลือก ดังนี้

.

องค์ประกอบของคณะกรรมการคัดเลือก

.

     (1)  ประธาน อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยหรือผู้ที่ประธาน อ.ก.ม.มอบหมาย                          ประธานกรรมการ

     (2) ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานเจ้าของอัตราและ                                                 กรรมการ

          ผู้ที่ได้รับมอบหมายอีก 1 คน

     (3) ผู้ที่ อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยเห็นสมควร 1 คน                                                               กรรมการ

          ซึ่งอาจเป็นบุคคลภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได้

          และต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสายงานของผู้สอบคัดเลือกของหน่วยงานนั้น

     (4) เลขานุการ อ.ก.ม.                                                                                       กรรมการและเลขานุการ