ตำแหน่งประสบการณ์

.

: มติ อ.ก.ม. ครั้งที่ 1/2544 วันที่ 26 มกราคม 2544

.

- อ.ก.ม. เห็นชอบให้ปรับปรุงแนวปฏิบัติสำหรับการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประสบการณ์ ดังนี้

.
     1. ให้ส่งเรื่องคืนสำหรับข้าราชการที่ขอขยายเวลาส่งเอกสารครั้งที่ 1 แล้วยังไม่สามารถส่งเอกสารให้ได้และให้ยื่น
เรื่องพร้อม เอกสารที่ครบถ้วนเพื่อเริ่มต้นดำเนินการใหม่
.
     2. สำหรับข้าราชการที่ยังไม่ยื่นเรื่อง ให้งานการเจ้าหน้าที่รับเรื่องเมื่อผู้ยื่นเรื่องได้ส่งเอกสารที่ครบถ้วนมา   

พร้อมด้วยเท่านั้น

.

     3. วันเลื่อนระดับ ให้คณะกรรมการประเมินพิจารณาเป็น 3 กรณี ดังนี้

.

         3.1 กรณีแก้ไขเอกสารเพียงเล็กน้อย ซึ่งสามารถทำให้สมบูรณ์ได้ภายใน 15 วัน

.

              - ให้เลื่อนระดับได้ไม่ก่อนวันที่งานการเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารที่ครบถ้วน

.

         3.2 กรณีแก้ไขเอกสารมาก

.
               - ให้เลื่อนระดับได้ไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการประเมินให้ความเห็นชอบกับเอกสารที่ได้แก้ไขจนสมบูรณ์แล้ว
.

         3.3 กรณีผู้รับการประเมินไม่มีผลงานที่เด่นชัดและ/หรือเอกสารไม่มีคุณภาพ

.
               - ให้คณะกรรมการประเมินมีความเห็นว่าไม่ผ่านการประเมิน ทั้งนี้ ให้ผู้รับการประเมินยื่นเรื่องใหม่ได้

ภายใน 3 เดือนนับจากวันที่คณะกรรมการมีความเห็น

.

     4 ให้คณะกรรมการประเมินใช้หลักเกณฑ์นี้ทั้งสำหรับผู้ที่ยื่นเรื่องแล้วหรือผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นเรื่อง

.

: มติ อ.ก.ม. ครั้งที่ 6/2543 วันที่ 31 กรกฎาคม 2543

.
- เห็นชอบให้กำหนดตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์สำหรับตำแหน่งในสายงานแรกเข้าระดับ 1 และระดับ 2

ในทุกตำแหน่งที่ไม่สามารถขอตำแหน่งชำนาญการโดยไม่จำกัดจำนวน