การขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายแทนเงินเดือน

.

: มติ อ.ก.ม. ครั้งที่ 5/2536 วันที่ 2 กันยายน 2536

.
- การขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายแทนเงินเดือนสำหรับข้าราชการที่ยังไม่ได้รับเงินเดือนในหมวดเงินเดือนประจำ
ให้คณะ/สถาบัน/กอง ดำเนินการยื่นแบบฟอร์มยืมเงินทดรองจ่ายแทนเงินเดือนพร้อมสำเนาคำสั่งบรรจุ เสนอ

อธิการบดีผ่านกองคลังโดยไม่ต้องผ่านกองกลาง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2536 เป็นต้นไป