การเปลี่ยนตำแหน่ง

.

มติ อ.ก.ม. ครั้งที่ 8/2538 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2538

.
- ด้วยมหาวิทยาลัยได้ขออนุมัติ ก.ม.เพื่อเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการในสังกัดกองคลังให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่  

จำนวน 3 ตำแหน่งซึ่ง ก.ม. ได้อนุมัติแล้ว ที่ประชุมจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับกรณีต่อ ๆ ไป ดังนี้

.
     1. การขออนุมัติเปลี่ยนตำแหน่งในลักษณะนี้ ให้ทำได้เฉพาะตำแหน่งสายงานการเงินและบัญชี   และสายงาน
พัสดุเท่านั้น
.

     2. ผู้ขอเปลี่ยนตำแหน่งต้องดำรงตำแหน่งที่ครองอยู่ปัจจุบันที่มหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

.
     3. ให้ต้นสังกัดเป็นผู้เสนอขอผ่านงานการเจ้าหน้าที่ งานการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติแล้วเสนอ อ.ก.ม.   

เพื่อพิจารณาต่อไป เมื่อ อ.ก.ม.เห็นชอบแล้วให้เสนอ ก.ม.

.

มติ อ.ก.ม. ครั้งที่ 2/2544 วันที่ 7 มีนาคม 2544

.

- ที่ประชุมเห็นชอบในหลักเกณฑ์การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการตามที่รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานำเสนอ ดังนี้

.
     1. ให้หน่วยงานนำเสนอเหตุผล ความจำเป็น ขอบเขต และภาระงานของหน่วยงานว่าจำเป็นต้องมีตำแหน่งอะไร
บ้างต่อ อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
.

     2. เมื่อ อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแล้ว ให้หน่วยงานเปิดสอบคัดเลือกเป็นการภายในมหาวิทยาลัย

.
     3. หากผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นข้าราชการจากหน่วยงานอื่น ให้หน่วยงานที่เปิดสอบย้ายข้าราชการในสังกัด

ไปสับเปลี่ยน