การบริหารอัตราว่างของมหาวิทยาลัย

.

: มติ อ.ก.ม. ครั้งที่ 2/2539 วันที่ 7 มีนาคม 2539

.
     1. ให้ อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยเป็นผู้บริหารอัตราว่างจำนวน 8 อัตราโดยที่คณะ/หน่วยงานจะต้องชะลอการ ดำเนินการ 
สรรหา บุคคลที่มิใช่นักเรียนทุนเพื่อมาบรรจุในอัตราดังกล่าว ทั้งนี้หากอัตราใดอยู่ในระหว่างการดำเนินการสรรหาอยู่
และคณะ/หน่วยงานมีความประสงค์ที่จะต้องบรรจุบุคคลที่มิใช่นักเรียนทุน ให้คณะ /หน่วยงาน  ชี้แจงเหตุผลและ
ความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบรรจุบุคคลผู้นั้น พร้อมทั้งแสดงเอกสาร หรือ หลักฐาน แสดงคุณวุฒิ ประวัติ ฯลฯ

และกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนที่จะต้องบรรจุบุคคลผู้นั้นเข้ารับราชการให้ อ.ก.ม. พิจารณาเป็นราย ๆ ไป

.
     2. ให้ อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยเป็นผู้บริหารอัตราว่างที่เหลือจากการดำเนินการตามข้อ1เพื่อบรรจุนักเรียนทุน ทั้งนี้
ให้คณะ/หน่วยงานแจ้งรายชื่อและจำนวนนักเรียนทุนที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาหรือวันบรรจุให้ อ.ก.ม. เพื่อ

พิจารณาจัดสรรให้คณะ / หน่วยงานต่อไป

.

: มติ อ.ก.ม. ครั้งที่ 3/2539 วันที่ 29 มีนาคม 2539

.
- ให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเกลี่ยอัตรากำลังของมหาวิทยาลัย โดยให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็น    
ประธานกรรมการ, รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะ/สถาบันเป็นกรรมการ,หัวหน้ากองกลางเป็นกรรมการและ เลขานุการ
และเจ้าหน้าที่บุคคล   กองกลาง 1 คนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการพิจารณาการเกลี่ยอัตรากำลัง

รายงานผลการเกลี่ยอัตรากำลังให้ อ.ก.ม.ทราบ

.

: มติ อ.ก.ม. ครั้งที่ 4/2539 วันที่ 30 พฤษภาคม 2539

.
- อ.ก.ม. มอบอำนาจการเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุและการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนเฉพาะอัตราที่บริหาร

โดย คณะกรรมการเกลี่ยอัตรากำลังให้แก่คณะกรรมการเกลี่ยอัตรากำลัง ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

.

: มติ อ.ก.ม. ครั้งที่ 5/2542 วันที่ 18 มิถุนายน 2542

.
- เนื่องจากตั้งแต่ปีงบประมาณ 2541 เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยจะไม่ได้รับจัดสรรอัตรากำลังในรูปแบบเดิม ประกอบกับ
อัตรากำลังส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยเป็นอัตราที่มีคนครองและอัตราว่างที่เหลืออยู่หน่วยงานเจ้าของอัตราได้มีแผน
บริการอัตราไว้แล้วที่ประชุมจึงรับทราบเรื่องการยุติหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาเกลี่ยอัตรากำลังของมหาวิทยาลัย

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 305/2542 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2542