การปรับวุฒิ

.

มติ อ.ก.ม. ครั้งที่ 7/2538 วันที่ 7 กันยายน 2538

.
- กรณีขอปรับวุฒิและเลื่อนระดับ ให้เจ้าตัวยื่นเรื่องตามที่กำหนด หากเอกสารไม่ครบให้ระบุเหตุผลและความ    

จำเป็นให้การเจ้าหน้าที่ด้วย และให้ปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

.

มติ อ.ก.ม. ครั้งที่ 11/2540 วันที่ 11 ธันวาคม 2540

.
-ให้ข้าราชการสังกัดหน่วยงานต่าง ๆ ยกเว้นสำนักงานอธิการบดี ยื่นเรื่องขอปรับวุฒิต่อเจ้าหน้าที่บุคคลหรือ         
ผู้รับผิดชอบภายในหน่วยงานนั้น ๆ และให้ถือว่าเป็นการยื่นเรื่องต่องานการเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ส่วน    

ข้าราชการสังกัดสำนักงานอธิการบดีให้ยื่นเรื่องต่องานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง

.

มติ อ.ก.ม. ครั้งที่ 7/2545 วันที่ 13 มิถุนายน 2545

.
-เพื่อให้การดำเนินการปรับวุฒิข้าราชการเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและลดภาระของ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัย      
ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบให้มอบอำนาจให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการกำหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากภายในและต่างประเทศ   ดังนี้
               (1)  สำหรับผู้ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพจากสถานศึกษาภายในประเทศ
                    - มอบอำนาจให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ  ตามบัญชีรายชื่อคุณวุฒิและสถานศึกษาที่ ก.พ.
ให้การรับรองและกำหนดเงินเดือนตามคุณวุฒิแล้ว
               (2)  สำหรับผู้ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพจากสถานศึกษาต่างประเทศ
                    -  มอบอำนาจให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ  เฉพาะคุณวุฒิของ 5 ประเทศ  คือ  สหรัฐอเมริกา,
แคนาดา, สหราชอาณาจักร, ออสเตรเลีย  และญี่ปุ่น  และจาก AIT ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ม.กำหนด
               (3)  กรณีอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อ (1) และข้อ (2) ให้งานการเจ้าหน้าที่  นำเสนอ อ.ก.ม. เพื่อพิจารณา