การลาศึกษาต่อเต็มเวลา

.

ตามมติของที่ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2539 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2539

.
     1. การลาศึกษาต่อของข้าราชการผู้นั้น จะต้องเป็นความต้องการของมหาวิทยาลัย/หน่วยงานและจะก่อให้เกิด   

ประโยชน์ต่องานในมหาวิทยาลัยที่ข้าราชการผู้นั้นปฏิบัติอยู่ในอนาคต

.

     2. การลาศึกษาต่อของข้าราชการผู้นั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่องานประจำที่ข้าราชการผู้นั้นปฏิบัติอยู่

.
     3. การลาศึกษาต่อจะต้องเป็นการลาศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าเดิมและจะต้องมิใช่เป็นการไปศึกษาในสาขา  

วิชาที่ข้าราชการผู้นั้นมีคุณวุฒิอยู่แล้ว เว้นแต่เป็นความต้องการของมหาวิทยาลัย

.

     4. ให้ขออนุมัติ อ.ก.ม. เป็นราย ๆ ไป

.

(ยกเลิกโดยมติ อ.ก.ม. ครั้งที่ 2/2544 วันที่ 7 มีนาคม 2544)

.

มติ อ.ก.ม. ครั้งที่ 2/2544 วันที่ 7 มีนาคม 2544

.
- ที่ประชุมได้พิจารณาหลักเกณฑ์การลาศึกษาต่อเต็มเวลาของข้าราชการ สาย ข / ค ตามมติที่ประชุมผู้บริหาร    
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครั้งที่ 1/2539 เมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ 2539 แล้วมีความเห็นว่าเพื่อให้การดำเนินการ    
เกี่ยวกับการลาศึกษาต่อของข้าราชการของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความชัดเจน และเกิดประโยชน์แก่   
มหาวิทยาลัยตามความต้องการของหน่วยงาน จึงให้ยกเลิกมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยดังกล่าว และมีมติให้

กำหนดขั้นตอนการดำเนินการเพื่อลาศึกษาต่อของข้าราชการสาย ก/ข/ค ดังนี้

.
     1. ให้ข้าราชการสาย ก / ข /ค ที่ประสงค์จะไปศึกษาต่อเต็มเวลาตามแผนบุคลากรของหน่วยงานโดยได้รับ  

เงินเดือน เสนอเรื่องต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเพื่อให้ความเห็นชอบในหลักการก่อนสมัครเข้าศึกษา

.
     2. เมื่อสถาบันการศึกษารับเข้าศึกษาแล้ว ให้เสนอเรื่องขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
.
     3. หน่วยงานส่งเรื่องให้งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเอกสาร และสรุปเรื่องเสนอต่อ     

อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ

.
     4.ในกรณีที่หน่วยงานมีเหตุผลหรือความจำเป็นที่ไม่อาจดำเนินการตามขั้นตอนในข้อ 3 ให้หน่วยงานเสนอเรื่อง
โดยตรงต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณา และเมื่ออธิการบดีมีความเห็นแล้วให้งานการเจ้าหน้าที่ กองกลางนำเสนอ อ.ก.ม.

มหาวิทยาลัยเพื่อให้การรับรอง

.
- ทั้งนี้ ให้ทุกหน่วยงานพิจารณาทำรายละเอียดของแผนบุคลากรเกี่ยวกับสาขาวิชา ประสบการณ์ และคุณวุฒิเสนอ

อธิการบดีเพื่อรวบรวมไว้ที่งานการเจ้าหน้าที่

.

มติ อ.ก.ม. ครั้งที่ 5/2544 วาระพิเศษ วันที่ 22 พฤษภาคม 2544

.
- เพื่อให้ อ.ก.ม. สามารถพิจารณาเรื่องลาศึกษาต่อของบุคลากรทุกหน่วยงานได้อย่างเหมาะสมตาม เหตุผลและ    
ความจำเป็นของทุกหน่วยงานอย่างแท้จริง จึงขอให้ทุกหน่วยงานนำเสนอแผนบุคลากรต่ออธิการบดีไว้เป็นการ

ล่วงหน้า