การให้โอนข้าราชการ

.

มติ อ.ก.ม. ครั้งที่ 6/2540 วันที่ 7 สิงหาคม 2540

.

- แนวปฏิบัติสำหรับข้าราชการทุกสายงานที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อภายในและต่างประเทศด้วยทุนทุกประเภท

และยังติดชดใช้ทุน ที่ประสงค์จะขอโอนไปรับราชการยังหน่วยงานอื่น ให้ปฏิบัติดังนี้

.
     1. ข้าราชการผู้นั้นจะต้องปฏิบัติราชการเพื่อชดใช้ทุน ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นเวลาเท่ากับระยะเวลาที่
ไปศึกษาต่อ โดยให้นับถึงวันที่มีคำสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติราชการ
.
     2. หากข้าราชการผู้นั้นประสงค์จะลาออกจากราชการ ให้ข้าราชการผู้นั้นชดใช้ทุนเป็นเงินตามระเบียบของทาง

ราชการ

.
     3. เมื่อข้าราชการผู้ใดได้ชดใช้ทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ 1แล้วมีความประสงค์จะขอโอนไปรับราชการยังหน่วยงานอื่น

ให้ต้นสังกัดของข้าราชการผู้นั้นยื่นเรื่องต่อ อ.ก.ม. เพื่อพิจารณาเป็นราย ๆ ไป

.

(ยกเลิกโดยมติ อ.ก.ม.ครั้งที่ 8/2542 วันที่ 28 กันยายน 2542)

.

มติ อ.ก.ม. ครั้งที่ 8/2542 วันที่ 28 กันยายน 2542

.
- ให้ยกเลิกมติ อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2540 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2540 ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน

2542 เป็นต้นไปและให้ถือปฏิบัติตามสัญญารับทุน