การย้าย

.

มติ อ.ก.ม. ครั้งที่ 1/2535 วันที่ 29 มกราคม 2535

.

     1. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการขอย้ายตำแหน่งของข้าราชการสาย ข และสาย ค

.
        (1.1) ต้องมีตำแหน่งรองรับ

        (1.2) มีคุณสมบัติครบถ้วนในการย้าย ดังนี้

.
               ก. ในกรณีผู้ย้ายใช้วุฒิสูงสุดในการสมัครเข้าทำงานและได้ทำงานในตำแหน่งเท่า คุณวุฒิทางการศึกษา

แล้วให้ขอย้ายได้ภายหลังจากที่ผ่านการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว

.
               ข. ในกรณีผู้ย้ายใช้วุฒิต่ำกว่าคุณวุฒิสูงสุดในการสมัครเข้าทำงาน และทำงานในตำแหน่งต่ำกว่า

คุณวุฒิสูงสุด ทางการศึกษา ให้ขอย้ายได้หลังจากที่ดำรงตำแหน่งนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 เดือน

.
               ค. กรณีที่ผู้ย้ายจบการศึกษาที่มีวุฒิสูงขึ้นหลังจากรับราชการแล้ว (ถึงแม้ว่าจะอยู่ในระหว่างการประเมิน

ผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการก็ตาม) ให้ขอย้ายได้ภายหลังที่ดำรงตำแหน่งนั้นมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 24 เดือน

.
               ง. ในกรณีที่ผู้ย้ายได้ศึกษาเพิ่มวุฒิโดยไม่ได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบมหาวิทยาลัยจะ ไม่ใช้วุฒิ

ที่ได้รับเพิ่มนั้นในการพิจารณาย้าย

.

มติ อ.ก.ม. ครั้งที่ 5/2535 วันที่ 18 มิถุนายน 2535

.
- การย้ายข้าราชการ ทำได้ทุกกรณีเมื่อได้รับความยินยอมจากต้นสังกัดทั้งสองฝ่าย และมอบอำนาจให้อธิการบดี

ดำเนินการได้โดยไม่ต้องนำเสนอให้ อ.ก.ม.พิจารณาอนุมัติ

.

(เพิ่มเติมโดยมติ อ.ก.ม.ครั้งที่ 12/2541 วันที่ 15 ธันวาคม 2541)

.

มติ อ.ก.ม. ครั้งที่ 8/2536 วันที่ 23 ธันวาคม 2536

.
- การย้ายข้าราชการโดยการเปลี่ยนสายงาน ให้ดำเนินการโดยการสอบแข่งขันหรือการสอบคัดเลือก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่

23 ธันวาคม 2536 เป็นต้นไป

.

(เพิ่มเติมโดยมติ อ.ก.ม.ครั้งที่ 12/2541 วันที่ 15 ธันวาคม 2541)

.

มติ อ.ก.ม. ครั้งที่ 12/2541 วันที่ 15 ธันวาคม 2541

.
- ให้เพิ่มเติมมติ อ.ก.ม.ครั้งที่ 5/2535 วันที่ 18 มิถุนายน 2535 และมติ อ.ก.ม.ครั้งที่ 8/2535 วันที่ 23 ธันวาคม 2536

เกี่ยวกับการย้ายข้าราชการ ดังนี้

.
     1. ให้เพิ่มเติมมติ อ.ก.ม. ครั้งที่ 5/2535 วันที่ 18 มิถุนายน 2535 เป็น การย้ายข้าราชการให้ไปดำรงตำแหน่ง
ใหม่ ทำได้ทุกกรณีหากเป็นการย้ายให้ไปดำรงตำแหน่งในสายงานแรกเข้าระดับเดียวกัน (ไม่สูงกว่าระดับควบ
ของตำแหน่ง) และผู้ย้ายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ ก.ม.กำหนดและเมื่อได้รับความยินยอมจากต้นสังกัด

ทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้ มอบอำนาจให้อธิการบดีดำเนินการได้โดยไม่ต้องนำเสนอให้ อ.ก.ม. พิจารณาอนุมัติ

.
     2. ให้เพิ่มเติมมติ อ.ก.ม. ครั้งที่ 8/2536 วันที่ 23 ธันวาคม 2536 เป็น การย้ายข้าราชการให้ไปดำรงตำแหน่ง ใหม่
ที่มิใช่ตำแหน่งในสายงานแรกเข้าระดับเดียวกัน (สูงกว่าระดับควบของตำแหน่ง) ให้ดำเนินการโดยการ

สอบแข่งขันหรือการสอบคัดเลือก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2536 เป็นต้นไป