การรับโอนข้าราชการ

.

มติ อ.ก.ม. ครั้งที่ 6/2538 วันที่ 18 สิงหาคม 2538

.
- การรับโอนข้าราชการ ให้รับโอนก่อนวันที่ 2 กรกฎาคมและหลังวันที่ 1 ตุลาคม ระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคมถึงวันที่ 1

ตุลาคม ไม่ให้รับโอน (หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ)