ตำแหน่งทางวิชาการ

.

มติ อ.ก.ม. ครั้งที่ 5/2537 วันที่ 22 สิงหาคม 2537

.
- การประเมินผลการสอนเพื่อเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ ให้มีผลสามารถเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการได้ไม่ก่อนวันที่
กองบริการการศึกษาได้รับเอกสารที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และผู้ประเมินมีคุณสมบัติครบถ้วน
.

มติ อ.ก.ม. ครั้งที่ 7/2538 วันที่ 7 กันยายน 2538

.
- ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการตั้งแต่วันที่คณะกรรมการ ประจำคณะหรือ
สถาบันยื่นเรื่องต่อมหาวิทยาลัย และให้ถือเป็นหลักปฏิบัติต่อไป อนึ่ง ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาผลงานทาง      
วิชาการ ให้คณะ/สถาบันที่ผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการสังกัดอยู่ เป็นผู้รับผิดชอบทุกครั้งที่มีการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ
.

มติ อ.ก.ม. ครั้งที่ 1/2539 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2539

.
     1. ควรจะกำหนดระยะเวลาในการแก้ไขเอกสารของผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการให้เป็นการแน่นอน    และหาก   ผู้ขอ

ตำแหน่งทางวิชาการแก้ไขเอกสารช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด   ให้ผู้ขอนำเสนอผลงานใหม่ในคราวต่อไป

     2. ควรจะกำหนดระยะเวลาในการอ่านผลงานทางวิชาการ หากผู้อ่านท่านใดส่งผลช้ากว่าที่กำหนดไว้ก็ให้เปลี่ยน

ผู้อ่านใหม่

.

มติ อ.ก.ม. ครั้งที่ 5/2539 วันที่ 4 กรกฎาคม 2539

.
- เพื่อให้การพิจารณาแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นไปด้วยความถูกต้องและชัดเจน ที่ประชุมพิจารณา
เห็นชอบให้กองบริการการศึกษาสรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการ พิจารณาผลงานทางวิชาการให้ อ.ก.ม. ทราบว่า
ผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณาด้วยและหากมีข้อสังเกตหรือข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการพิจารณาผลงาน ทางวิชาการ

ให้กองบริการการศึกษาแจ้งให้ผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการทราบด้วย

.

มติ อ.ก.ม. ครั้งที่ 3/2542 วันที่ 18 มีนาคม 2542

.

- กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ดังนี้

     1. มอบคณะกรรมการประจำคณะ / หน่วยงานเป็นผู้ตรวจสอบเอกสารทั้งหมดก่อนที่จะนำเสนอ อ.ก.ม.พิจารณา
โดยคณะกรรมการของคณะ / หน่วยงานควรมอบให้รองคณบดี/รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเป็นประธาน  

ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกจำนวน 2 คนเป็นกรรมการ ซึ่งอาจแต่งตั้งเป็นกรรมการประจำหรือแต่งตั้งเฉพาะราย

     2. ให้คณะ / สถาบันจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง      

กรรมการผู้ประเมินผลงานทางวิชาการ

     3. การพิจารณาแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ประเมินผลงานทางวิชาการต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่ง                  

รองศาสตราจารย์อย่างน้อย 2 คน

     4. มหาวิทยาลัยเป็นผู้ทาบทามผู้ประเมินผลงานทางวิชาการ

.

มติ อ.ก.ม. ครั้งที่ 2/2543 วันที่ 2 มีนาคม 2543

.
- เพื่อให้การพิจารณารายชื่อผู้พิจารณาผลงานทางวิชาการ เป็นไปด้วยความรอบคอบ รัดกุมและไม่เกิดผลกระทบ 
ต่อผู้ทรงคุณวุฒิที่รับเป็นผู้พิจารณาผลงาน จึงมอบหมายให้ประธาน อ.ก.ม.เป็นผู้พิจารณารายชื่อผู้พิจารณา          
ผลงานทางวิชาการ และเนื่องจากผู้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการบางรายรวบรวมผลงานทุกอย่างมานำเสนอ 
แต่ด้วยปริมาณและคุณภาพที่ไม่ทัดเทียมกันของผลงาน ทำให้เป็นภาระต่อผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณา
และผลงานที่มีคุณภาพด้อยจะมีผลกระทบต่อ การพิจารณาคุณภาพโดยรวมของผลงานทั้งหมด ดังนั้น จึงเห็นควร

ให้ผู้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการคัดเลือกและจัดลำดับความสำคัญของผลงานก่อนนำเสนอคณะกรรมการประจำคณะ

.
มติ อ.ก.ม. ครั้งที่ 11/2543 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2543
.

- อ.ก.ม .ได้เห็นชอบให้ปรับปรุงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ดังนี้

.
     1. ให้งานการเจ้าหน้าที่ขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากทบวงมหาวิทยาลัยเพื่อรวบรวมไว้ในบัญชีรายชื่อผู้อ่าน     
ผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย และให้สอบทานความทันสมัยเป็นครั้งคราวด้วย
.
     2. เนื่องจากเกณฑ์การพิจารณาผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยมีเพียง 2 เกณฑ์  คือ  ผ่าน  หรือ ไม่ผ่าน
และผู้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการส่วนใหญ่จะนำเสนอผลงานหลายประเภท ซึ่งหากพิจารณาเฉลี่ยคุณภาพผลงาน
ทั้งหมดแล้วอาจมีกรณีทำให้คุณภาพ โดยรวมต่ำกว่าเกณฑ์และเป็นการเพิ่มภาระต่อผู้พิจารณาผลงานโดยไม่จำเป็น 
ดังนั้น จึงเห็นควรกำหนดให้ผู้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์นำเสนอผลงานตามที่  ก.ม.
กำหนด 1 ประเภท คือเอกสารคำสอน และนำเสนอผลงานที่เด่นที่สุดอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ ก.ม.กำหนดอีกเพียง 1
ประเภทเท่านั้น
.
    3. ต่อไป อ.ก.ม อาจพิจารณาแต่งตั้งผู้ประสานงาน 1 ท่านเพื่อทำหน้าที่ติดตามความคืบหน้าในการพิจารณา          
ผลงานของผู้ทรงคุณวุฒิ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาปรับปรุงและสร้างเกณฑ์การประเมินให้ชัดเจนและ

กระทัดรัดมากขึ้นด้วย

.
     4. ในอนาคต มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาตั้งหลักเกณฑ์ให้ผู้บังคับบัญชาสามารถขอตำแหน่งทางวิชาการให้แก่
ข้าราชการในสังกัดของตนเองที่มีความรู้ความสามารถแต่อาจจะไม่มีเวลาหรืออาจมีเหตุผลส่วนตัวที่ทำให้ไม่ยื่นขอ
ตำแหน่งทางวิชาการ
.

มติ อ.ก.ม. ครั้งที่ 1/2544 วันที่ 26 มกราคม 2544

.
- เนื่องจาก อ.ก.ม. มหาวิทยาลัย ได้มีมติให้ประธาน อ.ก.ม. เป็นผู้พิจารณารายชื่อกรรมการพิจารณาผลงานทาง
วิชาการแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณาเรื่องนี้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ที่ประชุมจึงเห็นชอบให้งานการเจ้าหน้าที่
เสนอให้ประธาน อ.ก.ม. พิจารณารายชื่อกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ แล้วจึงเสนอ  อ.ก.ม. เพื่อทราบ

การดำเนินการ

มติ อ.ก.ม. ครั้งที่ 11/2545 วันที่ 1 สิงหาคม 2545

.
- กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับกรณีผู้ไม่ผ่านการประเมินโดยให้งานการเจ้าหน้าที่ คัดลอกความเห็น ข้อท้วงติง และ/หรือ
ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโดยไม่ระบุชื่อแล้วให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ อ.ก.ม.
ส่งถึงคณบดีเพื่อทราบและแจ้งผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทราบ
-  กำหนดการจ่ายค่าสมนาคุณคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ  ดังนี้
               (1)  ผลการพิจารณาครั้งที่ 1
                    :  ให้คณะรับผิดชอบร่วมกับส่วนกลางในอัตรา 2 : 1
               (2)  ผลการพิจารณาครั้งที่ 2 และครั้งต่อ ๆ ไป    ซึ่งอาจดำเนินการต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องกัน

                     :  ให้ผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่ง  คณะ  และส่วนกลางร่วมรับผิดชอบในอัตรา 1 : 1 : 1