การเลื่อนระดับเงินเดือน

.

มติ อ.ก.ม. ครั้งที่ 11/2534 วันที่ 10 ตุลาคม 2534

.
- ให้ออกคำสั่งเลื่อนระดับเงินเดือนข้าราชการที่มีอัตราเงินเดือนหลายระดับ (อาจารย์ ครู, บรรณารักษ์,               
 นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ, นักวิจัย และนักเอกสารสนเทศ) ซึ่งได้รับเงินเดือนถึงขั้นต่ำของระดับถัดไป    

ให้ได้เงินเดือนสูงขึ้นอีก 1 ระดับได้ แล้วจึงเสนอ อ.ก.ม.ครั้งต่อไปเพื่อทราบ

.

มติ อ.ก.ม. ครั้งที่ 5/2535 วันที่ 18 มิถุนายน 2535

.
- ให้อธิการบดีดำเนินการเลื่อนระดับเงินเดือนข้าราชการสาย ก และสาย ข ที่มีอัตราเงินเดือนถึงขั้นต่ำ               
และข้าราชการสาย ค ที่มีเงินเดือนถึงขั้นต่ำและผ่านการประเมินแล้ว โดยไม่ต้องนำเสนอให้ อ.ก.ม.พิจารณา 

อนุมัติ