การประเมินบุคคล ประเมินผลงาน และการประเมินเลื่อนระดับ

.

มติ อ.ก.ม. ครั้งที่ 11/2534 วันที่ 10 ตุลาคม 2534

- ให้ออกคำสั่งบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ และแต่งตั้งกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้เมื่อ

ดำเนินการตรวจสอบหลักฐานการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงเสนอ อ.ก.ม.ครั้งต่อไปเพื่อทราบ

มติ อ.ก.ม. ครั้งที่ 5/2535 วันที่ 18 มิถุนายน 2535

- ให้อธิการบดีดำเนินการแต่งตั้งกรรมการประเมินประสิทธิภาพการสอน แต่งตั้งกรรมการประเมินเพื่อเลื่อน       

ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น โดยไม่ต้องนำเสนอให้ อ.ก.ม. พิจารณาอนุมัติ

มติ อ.ก.ม. ครั้งที่ 4/2536 วันที่ 7 กรกฎาคม 2536

- การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับข้าราชการที่รับโอนทุกสายงาน 
จะประเมินเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นเมื่อผ่าน 6 เดือนแล้ว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7

กรกฎาคม 2536 เป็นต้นไป

(เพิ่มเติมโดยมติ อ.ก.ม.ครั้งที่ 3/2539 วันที่ 29 มีนาคม 2539)

มติ อ.ก.ม. ครั้งที่ 3/2537 วันที่ 14 มิถุนายน 2537
- กรณีการเลื่อนระดับข้าราชการสาย ก ในตำแหน่งที่มีเงินเดือนถึงขั้นต่ำของระดับถัดไปซึ่งไม่มีระเบียบกำหนด
ให้มีการประเมินนั้นสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องพิจารณาระยะเวลาที่ปฏิบัติราชการที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

แต่อย่างใด

มติ อ.ก.ม. ครั้งที่ 6/2538 วันที่ 18 สิงหาคม 2538

     1. การเลื่อนระดับข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งระดับ 5 ขึ้น ดำรงตำแหน่งระดับ 6

        1) ให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยทุกตำแหน่งที่จะเลื่อนจากระดับ 5 ขึ้น ระดับ 6
  ต้องมีใบประกาศนียบัตร รับรองการผ่านการอบรมคอมพิวเตอร์ตามหลักสูตรของ NECTEC

        2) ไม่ต้องมีคณะกรรมการประเมินทดสอบผลการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์

        3) ให้มีผลบังคับใช้ตามมติคณะรัฐมนตรี

(แก้ไขโดยมติ อ.ก.ม.ครั้งที่ 1/2539 วาระพิเศษ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2539)

     2. อนุมัติให้หน่วยงานส่งผลการประเมินของข้าราชการที่มีคุณภาพครบถ้วนที่ขอรับการประเมินเลื่อนระดับ 
ก่อนหรือวันที่ 1 กรกฎาคม ให้ส่งผลการประเมินให้การเจ้าหน้าที่ภายในวันที่ 10 มิถุนายน

(หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้น เงินเดือนข้าราชการ)

มติ อ.ก.ม. ครั้งที่ 7/2538 วันที่ 7 กันยายน 2538

- ในการประเมินเลื่อนระดับข้าราชการหากคณะกรรมการประเมินเห็นว่าผู้ถูกประเมินมีส่วนที่จะต้องปรับปรุงแก้ไข
เมื่ออ.ก.ม.อนุมัติแล้วให้งานการเจ้าหน้าที่มีหนังสือปกปิดถึงผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกประเมินเพื่อแจ้งให้ผู้ถูกประเมิน

ทราบและปรับปรุง โดยให้ลงนามทราบในหนังสือนั้นแล้วส่งกลับงานการเจ้าหน้าที่

มติ อ.ก.ม. ครั้งที่ 1/2539 วาระพิเศษ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2539

- ให้แก้ไขมติ อ.ก.ม.ครั้งที่ 6/2538 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2538   เป็น  ให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตาม 
ข้อ 11 (ข) และ (ค) ทุกสายงานที่จะเลื่อนจากระดับ 5 ขึ้นระดับ 6  ต้องมีใบประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรม

คอมพิวเตอร์ตามหลักสูตรของ NECTEC

มติ อ.ก.ม. ครั้งที่ 3/2539 วันที่ 29 มีนาคม 2539

     1. ให้เพิ่มเติมมติ อ.ก.ม .ครั้งที่ 4/2536 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2536 เป็น การประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนและ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับข้าราชการที่รับโอนทุกสายงาน จะประเมินเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง

ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นเมื่อผ่าน 6 เดือนแล้ว ทั้งนี้ ให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ยื่นขอรับการประเมิน

     2. ให้การประเมินเพื่อเลื่อนระดับ กรณีเป็นการประเมินครั้งแรกสำหรับข้าราชการทุกสายงาน      ให้นำเสนอ
 อ.ก.ม.เพื่อพิจารณา

มติ อ.ก.ม. ครั้งที่ 6/2543 วันที่ 31 กรกฎาคม 2543

- เนื่องจากข้อมูลจำนวนวิชาที่สอนและ/หรือช่วยสอนของอาจารย์บางรายอาจมีความคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง
 ตรงตามความเป็นจริง จึงขอให้คณะกรรมการประเมินตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว และ/หรือข้อมูลอื่นๆ

ของผู้รับการประเมิน ในตำแหน่งอาจารย์ข้างต้นทุกราย แล้วแจ้งงานการเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการต่อไป

(หมายเหตุ : หมายความถึงอาจารย์ที่ต้นสังกัดขออนุมัติเลื่อนระดับในการประชุมครั้งที่ 6/2543)

และสำหรับการประเมินประสิทธิภาพการสอนและการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ของรายต่อๆ ไป ขอให้คณะกรรมการ
ประเมินทุกคณะตรวจสอบข้อมูลและกลั่นกรองข้อมูลทุกส่วนในแบบประเมินด้วยความรอบคอบ โดยเฉพาะ
ข้อมูลเกี่ยวกับการสอน  ขอให้ตรวจสอบให้ถูกต้องว่า ผู้รับการประเมินเป็นผู้สอนและหรือช่วยสอน ในรายวิชาใด

จำนวนกี่หน่วยกิต และทำการสอน / ช่วยสอนประจำภาคหรือปีการศึกษาใด