การสอบแข่งขัน

มติ อ.ก.ม. ครั้งที่ 4/2536 วันที่ 7 กรกฎาคม 2536

.

- ให้เปิดสอบแข่งขันปีละ 2 ครั้ง คือ เดือนเมษายนและเดือนพฤศจิกายน

- ให้พิจารณาจัดทำคลังข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป เพื่อลดภาระค่าตอบแทน

- ให้ดำเนินการตามวิธีการสอบแข่งขันที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

..

มติ อ.ก.ม. ครั้งที่ 4/2539 วันที่ 30 พฤษภาคม 2539

     1.  ก่อนการเปิดสอบแข่งขัน อ.ก.ม. ครั้งที่ 1/2539 ให้คณะ / หน่วยงานแจ้งงานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง    ว่าจะเรียกผู้ที่มีชื่อใน
  บัญชีลำดับผู้สอบแข่งขันได้ในลำดับถัดไปหรือจะเปิดสอบแข่งขันใหม่
     2.  ภายหลังจากการสอบ อ.ก.ม.ครั้งที่ 1/2539 เมื่อคณะ / หน่วยงานใดมีอัตราว่างมีเงิน ให้งานการเจ้าหน้าที่ กองกลางเรียกผู้ที่มี

ชื่อในบัญชีลำดับผู้สอบแข่งขันในลำดับถัดไปเพื่อมาบรรจุในคณะ/หน่วยงานนั้น ๆ

     3.  ให้ใช้บัญชีลำดับผู้สอบแข่งขันได้จนกว่าจะมีการเปิดสอบแข่งขัน อ.ก.ม. ครั้งต่อไป

.
มติ อ.ก.ม. ครั้งที่ 10/2539 วันที่ 20 ธันวาคม 2539
.
- ที่ประชุมเห็นชอบให้จัดทำชุดเฉลยข้อสอบ เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อสอบ  ภายหลังการสอบและเพื่อมิให้กรรมการออกข้อสอบซ้ำ
 นอกจากนี้ ที่ประชุมยังพิจารณาเห็นชอบให้จำหน่ายชุดเฉลยข้อสอบเพื่อเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัยด้วย
.
.มติ อ.ก.ม. ครั้งที่ 2/2540 วันที่ 13 มีนาคม 2540
.
- เพื่อให้การเรียกผู้สอบแข่งขันได้ตามบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เป็นไปด้วยความชัดเจน  และให้เป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน
 ที่ประชุมจึงพิจารณาเห็นชอบให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไม่เกินหกเดือนนับแต่วันขึ้นบัญชีหากหน่วยงานใดมีอัตราว่างและมีบัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้ ให้งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สอบถามหน่วยงานนั้น ๆ ว่าจะเรียกผู้สอบแข่งขันได้ในลำดับถัดไปตามบัญชี

ผู้สอบแข่งขันได้หรือจะเปิดสอบแข่งขันใหม่