การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

.
มติ อ.ก.ม. ครั้งที่ 6/2537 วันที่ 27 กันยายน 2537
.
- ลูกจ้างประจำ ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งที่ได้รับการบรรจุเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือนแต่

ไม่เกิน1 ปี ขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

.
- ข้าราชการสาย ก ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี โดยให้มีเวลา
ทำการสอนไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา ทั้งนี้ ขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติ

หน้าที่ราชการ

.

- ข้าราชการสาย ข และสาย ค ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นเวลา 6 เดือน

.

- มติดังกล่าวให้มีผลบังคับใช้สำหรับข้าราชการผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2537 เป็นต้นไป