การบรรจุบุคคลกลับเข้ารับราชการ

.

มติ อ.ก.ม. ครั้งที่ 8/2538 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2538

.
- ที่ประชุมพิจารณาให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการขอบรรจุกลับ แล้วให้คณะกรรมการรายงานผลการ
 พิจารณาผ่านการเจ้าหน้าที่เพื่อนำเสนอ อ.ก.ม.พิจารณาและให้ถือเป็นแนวปฏิบัติสำหรับการขอบรรจุกลับโดยไม่

ได้ผ่านการสอบคัดเลือกหรือสอบแข่งขันในกรณีต่อ ๆ ไปด้วย

.
.มติ อ.ก.ม. ครั้งที่ 9/2538 วันที่ 11 ธันวาคม 2538
.
- คณะกรรมการพิจารณาการบรรจุกลับบุคคลเข้ารับราชการ ควรจะพิจารณาและกลั่นกรอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สำหรับบุคคลที่เคยรับราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมาก่อนให้รอบคอบเพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้

ความสามารถและมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติราชการเพื่อมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง

.

มติ อ.ก.ม. ครั้งที่ 4/2539 วันที่ 30 พฤษภาคม 2539

.

- ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ ให้กำหนดหลักเกณฑ์การบรรจุกลับบุคคลซึ่งเป็นนักเรียนทุน ดังนี้

.

     1. ให้เสนอเรื่องอ.ก.ม.พิจารณาการบรรจุกลับได้ โดยไม่ต้องตั้งคณะกรรมการพิจารณาการบรรจุกลับ

.
     2. หากผู้ขอบรรจุกลับเข้ารับราชการได้แนบหนังสือรับรองการทำงานจากต้นสังกัดเดิมมาด้วยก็มิต้องสอบถาม 

ประวัติการทำงานจากหน่วยงานเดิมอีก   และเห็นชอบให้ดำเนินการดังต่อไปนี้เพิ่มเติม คือ

        (1) กรณีการขอบรรจุกลับบุคคลทั่วไปซึ่งมิใช่นักเรียนทุนเข้ารับราชการการขอบรรจุกลับโดยไม่ผ่านการสอบ

คัดเลือกหรือสอบแข่งขัน ให้ อ.ก.ม.พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการบรรจุกลับ

        (2) ให้งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง ตรวจสอบประวัติการรับราชการจากหน่วยงานเดิม

        (3) ให้คณะกรรมการพิจารณาการบรรจุกลับรายงานผลการพิจารณาให้ อ.ก.ม.เพื่อพิจารณาการขอบรรจุ

กลับเข้ารับราชการ