การสอบคัดเลือก

.

มติ อ.ก.ม. ครั้งที่ 5/2535 วันที่ 18 มิถุนายน 2535

.
- ให้อธิการบดีดำเนินการสอบคัดเลือก การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย สาย ก และลูกจ้างประจำ
โดยไม่ต้องนำเสนอให้ อ.ก.ม. พิจารณาอนุมัติ
.

มติ อ.ก.ม. ครั้งที่ 8/2536 วันที่ 23 ธันวาคม 2536

.
- มอบอำนาจให้คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะเกษตรศาสตร์ ดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง            
ข้าราชการ ตำแหน่งอาจารย์โดยให้คณะที่ได้รับมอบอำนาจดำเนินการคัดเลือกโดยคณบดีลงนาม

แล้วแจ้งผลการคัดเลือกให้ อ.ก.ม.ทราบเพื่อแจ้งงานการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการออกคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งต่อไป

.

มติ อ.ก.ม. ครั้งที่ 6/2537 วันที่ 27 กันยายน 2537

.
- อนุมัติให้คณะ/สถาบันดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวได้เองโดยให้มีขั้นตอนการดำเนินการ
เช่นเดียวกับการคัดเลือกอาจารย์ ส่วนการคัดเลือกลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของกองสังกัด

สำนักงานอธิการบดี ยังคงให้กองกลางดำเนินการต่อไป

.
มติ อ.ก.ม. ครั้งที่ 4/2539 วันที่ 30 พฤษภาคม 2539
.
- ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบในขั้นตอนการดำเนินการคัดเลือกและการรายงานตัวดังนี้
.
คณะ/หน่วยงาน            กจ.กองกลาง              คณะ/หน่วยงาน              กจ.กองกลาง

- แจ้งความประสงค์          - ตรวจสอบความถูกต้อง         - ดำเนินการคัดเลือก                 - ออกคำสั่งบรรจุ

- แจ้งชื่อตำแหน่ง/           - แจ้งผลการคัดเลือก

  ตำแหน่งเลขที่               - แจ้งวันรายงานตัวและ

- แจ้งคุณวุฒิ                     วันเริ่มปฏิบัติราชการ

.
มติ อ.ก.ม. ครั้งที่ 5/2539 วันที่ 4 กรกฎาคม 2539
.
     1. ให้คณะ/หน่วยงานเปิดสอบคัดเลือกได้เฉพาะตำแหน่งที่ อ.ก.ม.ได้อนุมัติแล้วว่าให้ทำการเปิดสอบคัดเลือกได้

จำนวน 5 ตำแหน่ง คือ

        -  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
        -  ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
        -  ตำแหน่งนิติกร
        -  ตำแหน่งวิศวกร
        -  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
.
     2. หากคณะ / หน่วยงาน มีความประสงค์จะเปิดสอบคัดเลือกในตำแหน่งอื่นๆ นอกเหนือจากตำแหน่งที่ระบุ
ข้างต้น  ให้ขออนุมัติ อ.ก.ม.เป็นกรณี ๆ ไป ทั้งนี้ ให้คณะ/หน่วยงานแนบเอกสารดังต่อไปนี้ให้ อ.ก.ม. เพื่อ
ประกอบการพิจารณาด้วย
        -  หนังสือที่ ก.ม.มอบอำนาจให้ อ.ก.ม.พิจารณากำหนดตำแหน่งสาขาขาดแคลน
        -  เอกสารหรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงถึงการไม่ได้บุคคลมาทำงานในตำแหน่งนั้น ๆ
        - หนังสือของคณะ / หน่วยงานที่ระบุถึงปัญหา ความจำเป็นหรือเหตุผลที่จะต้องเปิดสอบคัดเลือกในตำแหน่ง   
นั้น ๆ
.

มติ อ.ก.ม. ครั้งที่ 6/2539 วันที่ 8 สิงหาคม 2539

- ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบให้ตำแหน่งในสาขาคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป เป็นสาขาวิชาและระดับคุณวุฒิ

ที่ขาดแคลนของมหาวิทยาลัย ที่คณะ/หน่วยงานสามารถดำเนินการเปิดสอบ คัดเลือกได้