ชื่อ : นายอุบล ถานะ
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
Address : Planning Devision, Ubon Ratchathani University, 85 Satolmark Rd., Warin Chamrap, Ubon Ratchathani 34190 THAILAND
E-mail : surangkana.s@ubu.ac.th
โทรศัพท์ : 045-353043
โทรสาร : 045-353046


ภาระงานหลัก :

  • การธุรการ/พัสดุรับจ่าย/รับส่งเอกสาร
  • การดูบำรุงรักษาอาคารสถานที่วัสดุอุปกรณ์

    Address :
    กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่)
    เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
    โทร. 045-353043-5, 045-353-041 โทรสาร 045-353046