ชื่อ : นางสุรางคณา แสนทวีสุข
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
Address : Planning Devision, Ubon Ratchathani University, 85 Satolmark Rd., Warin Chamrap, Ubon Ratchathani 34190 THAILAND
E-mail : surangkana.s@ubu.ac.th
โทรศัพท์ : 045-353045
โทรสาร : 045-353046


ภาระงานหลัก :

  • การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณแผ่นดิน
  • การบริหารงบประมาณแผ่นดิน

    Address :
    กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่)
    เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
    โทร. 045-353043-5, 045-353-041 โทรสาร 045-353046