รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      1
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                   รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี                             Report date  : 10.10.2018 
User name     : A117E01                             หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ.                           Report Time  : 14:02:25   
                                                     ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1101010101 เงินสดในมือ                                 0.00             20,543,739.09            (20,543,739.09)                     0.00 
1101010112 พักเงินนำส่ง                                0.00              1,386,839.49             (1,386,839.49)                     0.00 
1101010113 พักรอ Clearing                              0.00                105,003.98               (105,003.98)                     0.00 
1101020501 เงินฝากคลัง                           526,473.09                377,602.53               (377,602.53)               526,473.09 
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.                   2,607,116.72             26,990,575.67            (27,607,161.47)             1,990,530.92 
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.                     16,078.49                377,602.53               (377,602.53)                16,078.49 
1102050124 ค้างรับจาก บก.                      3,982,527.74             14,452,143.15            (17,789,728.40)               644,942.49 
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1105010105 วัสดุคงคลัง                                 0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1204030101 ที่ดิน - Interface                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205010101 อาคารพักอาศัย                               0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205010102 พักอาคารพักอาศัย                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205020101 อาคารสำนักงาน                               0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205020102 พักอาคารสำนักงาน                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น                           0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง                               0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf             3,476,927,457.94                      0.00                      0.00          3,476,927,457.94 
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf           (2,148,084,184.48)                     0.00                      0.00         (2,148,084,184.48)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา                               0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน                           0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ                           0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206100102 พักคอมพิวเตอร์                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา                         0.00              1,610,000.00             (1,610,000.00)                     0.00 
1206110105 ค.ศึกษาเช่า-คสส                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น                                0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206160105 คสส.ครุภัณฑ์ส.เช่า                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface            1,405,957,258.58              1,540,000.00                      0.00          1,407,497,258.58 
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      2
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                   รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี                             Report date  : 10.10.2018 
User name     : A117E01                             หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ.                           Report Time  : 14:02:25   
                                                     ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.           (1,174,158,006.24)                     0.00                      0.00         (1,174,158,006.24)
1208010101 ถนน                                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง                          0.00             13,234,433.00            (13,234,433.00)                     0.00 
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf             1,178,223,057.57             13,234,433.00                      0.00          1,191,457,490.57 
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ                           0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก                     (19,690.00)            18,537,843.10            (20,186,108.17)            (1,667,955.07)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ                  (374,818.00)            20,034,189.74            (19,659,371.74)                     0.00 
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ                  (263,763.10)             1,422,935.21             (1,355,456.86)              (196,284.75)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย                    (4,579,607.56)            41,879,203.04            (37,936,842.80)              (637,247.32)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)                           0.00                 11,043.45                (11,043.45)                     0.00 
2102040104 W/H tax -ภงด 1                              0.00                554,216.71               (554,216.71)                     0.00 
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)                         0.00                162,887.64               (162,887.64)                     0.00 
2111020199 เงินรับฝากอื่น                       (825,037.11)             9,578,449.80             (9,578,449.80)              (825,037.11)
2112010199 เงินประกันอื่น                       (613,727.09)                     0.00                      0.00               (613,727.09)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง                            0.00                  1,249.09                 (1,249.09)                     0.00 
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ                (82,892,313.08)                     0.00                      0.00            (82,892,313.08)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม                 408,420,224.51                      0.00                      0.00            408,420,224.51 
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด                 (4,370,333.33)                     0.00                      0.00             (4,370,333.33)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน                 (2,860,752,358.16)                     0.00                      0.00         (2,860,752,358.16)
4201020106 ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา                  (20,000.00)                     0.00                      0.00                (20,000.00)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น                        (83,535.60)               377,602.53               (425,529.93)              (131,463.00)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ                  (56,500.00)                     0.00                      0.00                (56,500.00)
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก                     (2,666,508.11)                     0.00                   (557.62)            (2,667,065.73)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์                        0.00                      0.00                (40,500.00)               (40,500.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย                     (297,949,555.49)                     0.00             (1,344,532.78)          (299,294,088.27)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร                  (221,170,273.17)                     0.00            (20,894,822.73)          (242,065,095.90)
4307010104 TR-รับงบลงทุน                     (80,355,902.60)                     0.00            (12,768,431.00)           (93,124,333.60)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน                 (60,312,250.13)                     0.00            (16,258,650.81)           (76,570,900.94)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน                  (501,193,867.00)                     0.00             (2,117,600.00)          (503,311,467.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น               (51,495,006.38)                70,000.00               (791,429.57)           (52,216,435.95)
4307010108 TR-รับงบกลาง                      (51,060,639.62)                 5,107.03             (5,177,910.62)           (56,233,443.21)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก                  (1,710,051.82)                     0.00               (377,602.53)            (2,087,654.35)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง                (1,710,051.82)                     0.00               (377,602.53)            (2,087,654.35)
4313010103 รายได้ค่าปรับ                      (1,710,051.82)                     0.00               (377,602.53)            (2,087,654.35)
5101010101 เงินเดือน                         190,738,336.04             18,374,038.97                      0.00            209,112,375.01 
5101010108 ค่าล่วงเวลา                           263,036.00                 81,080.00                      0.00                344,116.00 
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      3
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                   รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี                             Report date  : 10.10.2018 
User name     : A117E01                             หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ.                           Report Time  : 14:02:25   
                                                     ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
5101010113 ค่าจ้าง                            33,066,179.90              3,036,415.11                 (1,249.09)            36,101,345.92 
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.                2,440,973.76                224,282.20                      0.00              2,665,255.96 
5101020104 เงินสมทบ กบข.                       3,661,460.63                336,423.30                      0.00              3,997,883.93 
5101020105 เงินสมทบ กสจ.                         650,523.60                 59,479.20                      0.00                710,002.80 
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel                       24,889.00                      0.00                      0.00                 24,889.00 
5101020108 ค่าเช่าบ้าน                         1,618,760.22                141,596.77                      0.00              1,760,356.99 
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.                 1,746,800.00                158,800.00                      0.00              1,905,600.00 
5101020114 เงินเพิ่ม                          12,903,300.00                121,500.00                      0.00             13,024,800.00 
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น                        25,000.00                      0.00                      0.00                 25,000.00 
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร                2,126,919.25                699,890.00                      0.00              2,826,809.25 
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ                11,412,790.17              1,127,612.90                      0.00             12,540,403.07 
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ                  2,961,665.86                174,186.46                      0.00              3,135,852.32 
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน                    632,000.00                 30,000.00                      0.00                662,000.00 
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน                      42,912.04                      0.00                      0.00                 42,912.04 
5101040102 บำนาญปกติ                          17,804,933.57              1,620,040.73                      0.00             19,424,974.30 
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด                    76,720.60                  6,974.60                      0.00                 83,695.20 
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ                        381,012.00                 31,884.00                      0.00                412,896.00 
5101040106 เงินบำเหน็จ                         1,479,192.50                      0.00                      0.00              1,479,192.50 
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ                      3,608,021.20                190,906.00                      0.00              3,798,927.20 
5101040120 บำเหน็จรายเดือน                       100,298.00                  9,118.00                      0.00                109,416.00 
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ                1,184,979.20                 50,896.50                      0.00              1,235,875.70 
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ                  212,874.41                      0.00                      0.00                212,874.41 
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน                  272,000.00                 28,000.00                      0.00                300,000.00 
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ                      252,728.38                      0.00                      0.00                252,728.38 
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก                      5,056.00                      0.00                      0.00                  5,056.00 
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง                         41,696.00                    960.00                      0.00                 42,656.00 
5103010103 ค่าที่พัก                             258,619.00                 11,200.00                      0.00                269,819.00 
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.                   339,799.75                 42,377.70                      0.00                382,177.45 
5104010104 ค่าวัสดุ                           22,985,629.00              6,737,750.45                 (7,490.00)            29,715,889.45 
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ                     828,161.86                101,700.00                      0.00                929,861.86 
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง                         559,331.60                129,186.38                      0.00                688,517.98 
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก                8,786,596.00              1,115,442.00                      0.00              9,902,038.00 
5104020101 ค่าไฟฟ้า                           19,627,398.40              7,857,938.92                      0.00             27,485,337.32 
5104020105 ค่าโทรศัพท์                            29,994.70                  6,483.30                      0.00                 36,478.00 
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม                   42,135.01                  3,824.04                      0.00                 45,959.05 
5104030207 คชจ.ในการประชุม                        79,070.00                 19,935.00                      0.00                 99,005.00 
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ                   1,023,974.00                 87,422.00                      0.00              1,111,396.00 
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ                     1,657,143.17                  9,400.00                      0.00              1,666,543.17 
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      4
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                   รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี                             Report date  : 10.10.2018 
User name     : A117E01                             หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ.                           Report Time  : 14:02:25   
                                                     ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง                   905,553.34                183,700.00                      0.00              1,089,253.34 
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ                 3,277,218.25                393,550.00                      0.00              3,670,768.25 
5107010104 อุดหนุนดนง.-ภาคครัวฯ                        0.00                 49,979.70                      0.00                 49,979.70 
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน                415,700,100.00              1,130,600.00                      0.00            416,830,700.00 
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน                      25,800.00                  1,249.09                      0.00                 27,049.09 
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.                  1,710,051.82                377,602.53                      0.00              2,087,654.35 
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.               300,776,099.20              1,811,120.33               (377,602.53)           302,209,617.00 
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง                 1,710,051.82                377,602.53                      0.00              2,087,654.35 
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น                      1,710,051.82                377,602.53                      0.00              2,087,654.35 
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย                             0.00                140,000.00               (140,000.00)                     0.00 
6201010101 พัก เงินฝากคลัง                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก                           0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
 Amount                                                0.00            233,956,851.02           (233,956,851.02)                     0.00