แบบสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ในการรับบริการจากสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย ฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2563
การตอบกลับ 29 รายการ
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ
คณะ หน่วยงานคำตอบ 29 ข้อ
คณะเกษตรศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยก…คณะเภสัชศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสา…คณะศิลปศาสตร์1/210.3%13.8%37.9%6.9%13.8%
คณะเกษตรศาสตร์3
คณะวิทยาศาสตร์4
คณะวิศวกรรมศาสตร์1
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์0
คณะเภสัชศาสตร์1
คณะพยาบาลศาสตร์0
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข4
คณะศิลปศาสตร์2
คณะบริหารศาสตร์11
คณะนิติศาสตร์1
คณะรัฐศาสตร์2
สำนักวิทยบริการ0
สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย0
สำนักงานอธิการบดี0
ยังไม่มีคำตอบสำหรับคำถามนี้
ประเภทบุคลากรคำตอบ 29 ข้อ
ผู้บริหารหน่วยงานคณะกรรมการบริหารงานวิจัย/บริหารงานบริการวิชาการ/บริหารงานศิลปวัฒนธรรม/มาตรฐานการวิจัยบุคลากรสายวิชาการผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ / บริหารทั่วไปผู้ปฏิบัติงานด้านแผนและงบประมาณผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน พัสดุ17.2%75.9%
ผู้บริหารหน่วยงาน0
คณะกรรมการบริหารงานวิจัย/บริหารงานบริการวิชาการ/บริหารงานศิลปวัฒนธรรม/มาตรฐานการวิจัย2
บุคลากรสายวิชาการ22
ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ / บริหารทั่วไป5
ผู้ปฏิบัติงานด้านแผนและงบประมาณ0
ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน พัสดุ0
ยังไม่มีคำตอบสำหรับคำถามนี้
ประสบการณ์ในการรับบริการจากสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)คำตอบ 29 ข้อ
05101520ติดต่อประสานงานด้านธุรการติดต่อประสานงานด้านทุนหรืองบประมาณสนับส…ติดต่อประสานงานด้านขอรับรองจริยธรรมการว…ติดต่อประสานงานงบประมาณและการบริหารจัดก…15 (51.7%)17 (58.6%)13 (44.8%)14 (48.3%)9 (31%)17 (58.6%)8 (27.6%)
ค่าจำนวน
ติดต่อประสานงานด้านธุรการ15
ติดต่อประสานงานด้านทุนหรืองบประมาณสนับส…17
ติดต่อประสานงานด้านการติดตามประเมินผลแล…13
ติดต่อประสานงานด้านขอรับรองจริยธรรมการว…14
ติดต่อประสานงานวารสารวิชาการ มหาวิทยาลั…9
ติดต่อประสานงานงบประมาณและการบริหารจัดก…17
ติดต่อประสานงานงบประมาณและการบริหารจัดก…8
ยังไม่มีคำตอบสำหรับคำถามนี้
ความถี่ในการรับบริการคำตอบ 29 ข้อ
1 - 4 ครั้ง/ปี5-8 ครั้ง/ปี9-12 ครั้ง/ปีมากกว่า 12 ครั้ง/ปี24.1%13.8%17.2%44.8%
1 - 4 ครั้ง/ปี13
5-8 ครั้ง/ปี5
9-12 ครั้ง/ปี4
มากกว่า 12 ครั้ง/ปี7
ยังไม่มีคำตอบสำหรับคำถามนี้
ความพึงพอใจต่อผู้ให้บริการและคุณภาพการให้บริการ
ด้านธุรการ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการข้อมูล สารสนเทศที่ได้รับจากผู้ให้บริการระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการ01020ให้บริการดีแล้วควรปรับปรุงไม่เคยใช้บริการ
ให้บริการดีแล้วควรปรับปรุงไม่เคยใช้บริการ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ2153
ข้อมูล สารสนเทศที่ได้รับจากผู้ให้บริการ1883
ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการ1973
ยังไม่มีคำตอบสำหรับคำถามนี้
ด้านทุนหรืองบประมาณสนับสนุนการวิจัยและการบริหารจัดการโครงการวิจัย
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการข้อมูล สารสนเทศที่ได้รับจากผู้ให้บริการระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการ01020ให้บริการดีแล้วควรปรับปรุงไม่เคยใช้บริการ
ให้บริการดีแล้วควรปรับปรุงไม่เคยใช้บริการ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ2333
ข้อมูล สารสนเทศที่ได้รับจากผู้ให้บริการ2153
ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการ2153
ยังไม่มีคำตอบสำหรับคำถามนี้
ด้านการติดตามประเมินผลและร่างรายงานการวิจัย
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการข้อมูล สารสนเทศที่ได้รับจากผู้ให้บริการระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการ01020ให้บริการดีแล้วควรปรับปรุงไม่เคยใช้บริการ
ให้บริการดีแล้วควรปรับปรุงไม่เคยใช้บริการ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ2252
ข้อมูล สารสนเทศที่ได้รับจากผู้ให้บริการ1883
ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการ1883
ยังไม่มีคำตอบสำหรับคำถามนี้
ด้านมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการข้อมูล สารสนเทศที่ได้รับจากผู้ให้บริการระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการ05101520ให้บริการดีแล้วควรปรับปรุงไม่เคยใช้บริการ
ให้บริการดีแล้วควรปรับปรุงไม่เคยใช้บริการ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ1865
ข้อมูล สารสนเทศที่ได้รับจากผู้ให้บริการ1595
ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการ14105
ยังไม่มีคำตอบสำหรับคำถามนี้
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการข้อมูล สารสนเทศที่ได้รับจากผู้ให้บริการระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการ051015ให้บริการดีแล้วควรปรับปรุงไม่เคยใช้บริการ
ให้บริการดีแล้วควรปรับปรุงไม่เคยใช้บริการ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ16310
ข้อมูล สารสนเทศที่ได้รับจากผู้ให้บริการ14510
ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการ12710
ยังไม่มีคำตอบสำหรับคำถามนี้
งบประมาณและการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการข้อมูล สารสนเทศที่ได้รับจากผู้ให้บริการระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการ01020ให้บริการดีแล้วควรปรับปรุงไม่เคยใช้บริการ
ให้บริการดีแล้วควรปรับปรุงไม่เคยใช้บริการ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ2324
ข้อมูล สารสนเทศที่ได้รับจากผู้ให้บริการ2144
ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการ2144
ยังไม่มีคำตอบสำหรับคำถามนี้
งบประมาณและการบริหารจัดการโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการข้อมูล สารสนเทศที่ได้รับจากผู้ให้บริการระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการ05101520ให้บริการดีแล้วควรปรับปรุงไม่เคยใช้บริการ
ให้บริการดีแล้วควรปรับปรุงไม่เคยใช้บริการ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ1919
ข้อมูล สารสนเทศที่ได้รับจากผู้ให้บริการ1739
ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการ1649
ยังไม่มีคำตอบสำหรับคำถามนี้
ความพึงพอใจต่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯให้บริการ
ข้อมูลเผยแ…ข้อมูลเผยแ…ระบบบริหาร…ระบบฐานข้…ระบบบริหาร…ระบบบริหาร…ระบบวารสา…01020ดีแล้วควรปรับปรุงไม่เคยใช้บริการ
ดีแล้วควรปรับปรุงไม่เคยใช้บริการ
ข้อมูลเผยแพร่บนเวบไซต์หน่วยงาน https://www.ubu.ac.th/web/research2261
ข้อมูลเผยแพร่ที่แฟนเพจ https://www.facebook.com/Research-UBU-18209530448737402252
ระบบบริหารจัดการโครงการวิจัยแห่งชาติ (NRIIS) 2081
ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย มอบ. (DMS)1883
ระบบบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการ http://www.ubuniserv.ubu.ac.th/1982
ระบบบริหารจัดการโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมhttps://msac.ubu.ac.th/ https://msac.ubu.ac.th/1784
ระบบวารสารวิชาการออนไลน์ https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sci_ubu/index1865
ยังไม่มีคำตอบสำหรับคำถามนี้
ข้อเสนอแนะที่ท่านต้องการให้สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการคำตอบ 7 ข้อ
ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ ประสานงานเป็นอย่างดีนะครับและ เป็นกำลังใจให้พัฒนามาตรฐานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
ได้รับความร่วมมือดีจากทุกท่าน
เจ้าหน้าที่ให้บริการดีทุกคนครับ
ไม่มี
การแบ่งงานกันทำ มีความชัดเจน แต่ไม่สามารถทำงานแทนกันได้ ทำให้การติดต่องานบางอย่างต้องรอเจ้าของงาน
ควรตอบคำถามที่ไม่กำกวม
ยิ้มแย้มแจ่มใส ให้การบริการที่ดี
ยังไม่มีคำตอบสำหรับคำถามนี้
ด้านข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเผยแพร่หรือการนำไปใช้ในการดำเนินงานคำตอบ 5 ข้อ
ฐานข้อมูลสารสนเทศโดยเฉพาะทุนวิจัย จากแหล่งทุนต่างๆ น่าจะประชาสัมพันธ์ ผ่านแฟนเพจ หรือเว็บไซต์ โดยสรุปเป็น ทุนวิจัยประจำแต่ละเดือน ให้อัพเดท ถ้าเป็นไปได้ส่งไปในไลน์กลุ่ม ทุนวิจัย ด้วยจะดีมากครับ
ด้านการประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสนับสนุนงบประมาณ
website บางครั้งเข้าถึงยาก
ข้อมูลยังไม่ค่อยชัดเจน อาจจะเพิ่มตัวอย่างให้ชัดเจนขึ้น
ยังไม่มีคำตอบสำหรับคำถามนี้
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการคำตอบ 10 ข้อ
เร่งรัดเกี่ยวกับการ ประเมินร่างรายงานวิจัย หายเร็วขึ้นประมาณไม่เกิน 2 เดือนได้จะดีมากครับ เพราะโดยส่วนใหญ่ค่อนข้างจะใช้เวลานาน
บทความในวารสารควรพิจารณาให้รวดเร็ว ทันเวลาแล้วแจ้งผลโดยเร็ว
วิจัยในมนุษย์ใช้เวลานาน ผู้ให้ข้อเสนอแนะขาดความเข้าใจในงานวิจัยที่ตนเองพิจารณา
การส่งเรื่องเพื่ออนุมัติในประเด้นต่างๆมไว่าจะเป็นโครงการวิจัย ทำนุ บริการวิชาการ อยากใ้ีมีระบบแจ้งสถานะของเอกสารที่เราส่งไปครับ เช่น การขออนุมัติปรับหมวดค่าใช้จ่าย ปรับขั้นตอนการดำเนินงาน เรามักจะไม่ทราบว่าเอกสารถึงขั้นตอนไหนครับ หรือถ้ามีแล้วอยากให้สื่อสารให้ผู้ที่ทำงานประสานงานกับ สนง.วิจัยทราบครับว่าสถานะตัวนี้อยู่ตรงไหนของระบบครับ
ไม่มี
ควรมีความรวดเร็วกว่านี้ หากมีการ rotate งานหรือทำงานแทานกันได้
วิจัยในมนุษย์ใช้เวลานานทำให้กระทบต่อการปิดโครงการ​ ผู้ประเมินไม่เข้าใจสายสังคม​ แบบประเมินไม่เหมาสมกับสายบริหารธุรกิจ
ใช้ระยะเวลานานเกินไป
การขอจริยธรรมล่าช้า ไม่มีกำหนดระยะที่แน่นอนไม่มีระบบติดตามที่ชัดเจน
ล่าช้าในเรื่องระยะเวลาการพิจารณาจริยธรรม
ยังไม่มีคำตอบสำหรับคำถามนี้
ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการคำตอบ 6 ข้อ
ในส่วนนี้ ไม่แน่ใจว่า มีรูปแบบเป็นยังไง ถ้า จะเพิ่มเติม ให้ชัดเจน ตอนนี้ KPI กำหนดก็น่าจะดีครับ
ควรปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
การเข้าไปดูข้อมูลโครงการที่กำลังดำเนินงานของโครงการบริการวิชาการและโครงการทำนุฯ เวลาเข้าไปในระบบเพื่อดูข้อมูลรายละเอียดโครงการ ค้นหายากครับ มักจะขึ้นว่าไม่พบ เลยอยากให้ปรับ function ตัวเลือกให้เข้าใจง่ายขึ้นว่าโครงการที่กำลังดำเนินการ โครงการเสร็จสิ้น โครงการที่ไม่ผ่านการอนุมัติ การค้นหาตามปีงบประมาณดีแล้วครับ แต่อยากให้เพิ่มการค้นหาและเจอโครงการที่เราได้รับอนุมัติและกำลังดำเนินการได้ง่ายขึ้นครับ
ไม่มี
บ่อยครั้ง ที่ระบบช้า ทำให้เสียเวลาและกรอกข้อมูลโครงการยาก
บางงานเข้าถึงยาก
ยังไม่มีคำตอบสำหรับคำถามนี้
ช่องทางในการติดต่อประสางานคำตอบ 3 ข้อ
ตอนนี้มีหลายช่องทาง ดีพอสมควรครับ
เวลาโทรไป จนท ผู้รับผิดชอบเรื่องที่จะปรึดกษา ไม่ค่อยอยู่ เข้าใจว่างานคงเยอะ
เจ้าหน้าที่มักไม่อยู่โต๊ะ เวลาโทรศัพท์ไป ควรมีการเพิ่มช่องทางการติดต่อให้มากขึ้น
ยังไม่มีคำตอบสำหรับคำถามนี้
ระบบรับฟังข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นคำตอบ 4 ข้อ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นอย่างดีครับ
ดี
บางข้อร้องเรียนไม่ได้รับการแก้ไข
ควรปรับปรุง
ยังไม่มีคำตอบสำหรับคำถามนี้
เนื้อหานี้มิได้ถูกสร้างขึ้นหรือรับรองโดย Google รายงานการละเมิด - ข้อกำหนดในการให้บริการ - นโยบายความเป็นส่วนตัว
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ข้อมูลเผยแพร่บนเวบไซต์หน่วยงาน https://www.ubu.ac.th/web/research
ข้อมูลเผยแพร่ที่แฟนเพจ https://www.facebook.com/Research-UBU-1820953044873740
ระบบบริหารจัดการโครงการวิจัยแห่งชาติ (NRIIS)
ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย มอบ. (DMS)
ระบบบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการ http://www.ubuniserv.ubu.ac.th/
ระบบบริหารจัดการโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมhttps://msac.ubu.ac.th/ https://msac.ubu.ac.th/
ระบบวารสารวิชาการออนไลน์ https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sci_ubu/index
.