รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      1
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT              รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                         Report date  : 13.12.2021 
User name     : D009E01                         หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี                       Report Time  : 10:12:24   
                                                     ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2022                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1101010101 เงินสดในมือ                                 0.00             55,015,151.18            (55,015,151.18)                     0.00 
1101010112 พักเงินนำส่ง                                0.00                187,435.00               (187,435.00)                     0.00 
1101020501 เงินฝากคลัง                           291,412.10                      0.00                      0.00                291,412.10 
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง                         0.00                187,435.00               (187,435.00)                     0.00 
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.                     357,581.38             11,808,128.57            (11,801,128.57)               364,581.38 
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.                     37,943.10                      0.00                      0.00                 37,943.10 
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง                         0.00              5,327,925.98             (5,327,925.98)                     0.00 
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์                     249,201,339.59              8,468,599.23            (39,597,318.70)           218,072,620.12 
1102050124 ค้างรับจาก บก.                          4,300.00              9,423,799.31             (9,428,099.31)                     0.00 
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf             4,602,047,131.90                      0.00                      0.00          4,602,047,131.90 
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf           (3,125,453,614.18)                     0.00                      0.00         (3,125,453,614.18)
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน                           0.00              9,350,000.00             (9,350,000.00)                     0.00 
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ                           0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206100102 พักคอมพิวเตอร์                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา                         0.00                190,000.00               (190,000.00)                     0.00 
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface            1,613,339,057.35              9,540,000.00                      0.00          1,622,879,057.35 
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.           (1,437,860,154.88)                     0.00                      0.00         (1,437,860,154.88)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf                77,758,900.00                      0.00            (61,975,000.00)            15,783,900.00 
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก                           0.00             15,470,656.03            (15,470,656.03)                     0.00 
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ                         0.00             10,010,140.00            (10,359,229.85)              (349,089.85)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ                  (358,421.31)             1,679,466.90             (1,968,379.77)              (647,334.18)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก                         0.00             39,597,318.70            (39,597,318.70)                     0.00 
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย                        (4,300.00)            28,476,385.50            (28,479,085.50)                (7,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)                           0.00                    432.50                   (432.50)                     0.00 
2102040104 W/H tax -ภงด 1                              0.00                716,660.58               (716,660.58)                     0.00 
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)                         0.00                 95,286.62                (95,286.62)                     0.00 
2111020199 เงินรับฝากอื่น                        (11,464.69)             7,708,916.24             (7,708,916.24)               (11,464.69)
2112010199 เงินประกันอื่น                       (378,666.10)                     0.00                      0.00               (378,666.10)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม                 935,352,358.64                      0.00                      0.00            935,352,358.64 
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด                          0.00             62,180,875.00               (411,750.00)            61,769,125.00 
3105010101 ทุนของหน่วยงาน                 (2,860,752,358.16)                     0.00                      0.00         (2,860,752,358.16)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์                        0.00                      0.00                 (4,000.00)                (4,000.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย                         (844,311.82)                     0.00               (183,435.00)            (1,027,746.82)
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      2
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT              รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                         Report date  : 13.12.2021 
User name     : D009E01                         หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี                       Report Time  : 10:12:24   
                                                     ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2022                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน                 (79,077,725.00)                     0.00               (788,100.00)           (79,865,825.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร                   (19,877,722.26)                     0.00            (21,259,759.68)           (41,137,481.94)
4307010104 TR-รับงบลงทุน                               0.00                      0.00             (9,540,000.00)            (9,540,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน                    (346,905.71)                     0.00               (397,539.80)              (744,445.51)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน                   (79,297,635.00)                   961.00             (2,857,465.02)           (82,154,139.02)
4307010108 TR-รับงบกลาง                       (8,788,225.42)                     0.00             (6,093,658.93)           (14,881,884.35)
4307010110 TR-รับเงินกู้                     (87,280,947.00)                     0.00             (5,340,755.00)           (92,621,702.00)
5101010101 เงินเดือน                          41,191,536.21             41,727,680.59                      0.00             82,919,216.80 
5101010108 ค่าล่วงเวลา                               840.00                      0.00                      0.00                    840.00 
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น                          0.00                 28,589.80                      0.00                 28,589.80 
5101010113 ค่าจ้าง                             2,731,600.00              3,224,600.00                      0.00              5,956,200.00 
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น                       891,720.00                891,253.33                      0.00              1,782,973.33 
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.                  226,239.05                239,995.39                      0.00                466,234.44 
5101020104 เงินสมทบ กบข.                         339,358.57                359,993.09                      0.00                699,351.66 
5101020105 เงินสมทบ กสจ.                          55,177.20                 58,681.80                      0.00                113,859.00 
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel                      211,125.00                219,056.00                      0.00                430,181.00 
5101020108 ค่าเช่าบ้าน                           183,330.71                186,500.00                      0.00                369,830.71 
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.                   158,800.00                158,800.00                      0.00                317,600.00 
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร                   52,750.00                121,965.00                      0.00                174,715.00 
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ                 1,318,086.90              1,049,707.84                      0.00              2,367,794.74 
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ                    242,311.20                623,313.17                      0.00                865,624.37 
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน                     84,010.00                 68,030.00                      0.00                152,040.00 
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน                         586.00                170,657.00                      0.00                171,243.00 
5101040102 บำนาญปกติ                           2,997,365.15              2,997,365.15                      0.00              5,994,730.30 
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด                     6,974.60                  6,974.60                      0.00                 13,949.20 
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ                         31,884.00                 31,884.00                      0.00                 63,768.00 
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ                      3,000,000.00                200,000.00                      0.00              3,200,000.00 
5101040120 บำเหน็จรายเดือน                       238,560.00                238,560.00                      0.00                477,120.00 
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร                   25,500.00                      0.00                      0.00                 25,500.00 
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ                  411,733.95                191,423.75                      0.00                603,157.70 
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ                  116,110.11                 24,021.01                      0.00                140,131.12 
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ                            0.00                 15,400.00                      0.00                 15,400.00 
5104010104 ค่าวัสดุ                               59,270.00                769,746.15                (62,551.00)               766,465.15 
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ                           0.00                 10,062.28                      0.00                 10,062.28 
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง                           1,000.00                  1,635.80                      0.00                  2,635.80 
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก                        0.00                351,754.67                      0.00                351,754.67 
5104020101 ค่าไฟฟ้า                                    0.00              1,169,658.53                      0.00              1,169,658.53 
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      3
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT              รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                         Report date  : 13.12.2021 
User name     : D009E01                         หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี                       Report Time  : 10:12:24   
                                                     ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2022                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
5104020105 ค่าโทรศัพท์                                 0.00                  1,061.44                      0.00                  1,061.44 
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม                        0.00                  1,926.00                      0.00                  1,926.00 
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง                   155,700.00                155,700.00                      0.00                311,400.00 
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ                         0.00                 18,875.00                      0.00                 18,875.00 
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ               87,280,947.00              5,349,105.00                 (8,350.00)            92,621,702.00 
5107010199 อุดหนุนดนง.อื่น                             0.00             14,596,488.46             (7,268,749.23)             7,327,739.23 
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน                 79,077,725.00                788,100.00                      0.00             79,865,825.00 
5112010102 ค่าสวัสดิการ-นายจ้าง                    7,875.00                      0.00                      0.00                  7,875.00 
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.                   844,311.82                187,435.00                      0.00              1,031,746.82 
 Amount                                                0.00            351,671,573.19           (351,671,573.19)                     0.00