รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      1
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT              รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                         Report date  : 11.03.2021 
User name     : D009E01                         หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี                       Report Time  : 10:30:34   
                                                     ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1101010101 เงินสดในมือ                                 0.00             39,050,361.21            (39,050,361.21)                     0.00 
1101010112 พักเงินนำส่ง                                0.00                228,128.28               (228,128.28)                     0.00 
1101020501 เงินฝากคลัง                           526,473.09                 80,520.00               (284,501.59)               322,491.50 
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง                         0.00                228,128.28               (228,128.28)                     0.00 
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.                   1,864,053.51             11,969,426.97            (13,833,480.48)                     0.00 
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.                     62,391.36                284,501.59               (346,892.95)                     0.00 
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์                     230,943,734.40                      0.00            (22,172,107.07)           208,771,627.33 
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว                    395,199.16                      0.00                      0.00                395,199.16 
1102050124 ค้างรับจาก บก.                          5,345.00              3,809,456.49             (3,814,801.49)                     0.00 
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน                          0.00                  6,000.00                 (6,000.00)                     0.00 
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf             4,455,007,027.54                      0.00                      0.00          4,455,007,027.54 
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf           (2,974,492,784.71)                     0.00                      0.00         (2,974,492,784.71)
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน                           0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ                           0.00              9,959,438.00             (9,959,438.00)                     0.00 
1206100102 พักคอมพิวเตอร์                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา                         0.00              1,230,450.00             (1,230,450.00)                     0.00 
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface            1,540,399,080.45             11,189,888.00                      0.00          1,551,588,968.45 
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.           (1,376,947,105.41)                     0.00                      0.00         (1,376,947,105.41)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง                          0.00              4,325,000.00             (4,325,000.00)                     0.00 
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf               215,395,000.00              4,325,000.00                      0.00            219,720,000.00 
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก                  (1,108,714.00)            14,147,983.70            (17,223,728.44)            (4,184,458.74)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ                         0.00             17,766,077.49            (17,846,269.49)               (80,192.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ                  (942,627.65)             1,909,365.23             (1,428,872.92)              (462,135.34)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก                         0.00             22,172,107.07            (22,172,107.07)                     0.00 
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย                    (1,955,389.87)            30,048,342.77            (28,092,952.90)                     0.00 
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)                           0.00                  2,488.58                 (2,488.58)                     0.00 
2102040104 W/H tax -ภงด 1                              0.00                670,320.72               (670,320.72)                     0.00 
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)                         0.00                134,781.68               (134,781.68)                     0.00 
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2111020199 เงินรับฝากอื่น                        (11,139.37)             8,439,127.07             (8,439,127.07)               (11,139.37)
2112010199 เงินประกันอื่น                       (613,727.09)               203,981.59                      0.00               (409,745.50)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม                 896,824,782.15                      0.00                      0.00            896,824,782.15 
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      2
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT              รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                         Report date  : 11.03.2021 
User name     : D009E01                         หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี                       Report Time  : 10:30:34   
                                                     ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
3105010101 ทุนของหน่วยงาน                 (2,860,752,358.16)                     0.00                      0.00         (2,860,752,358.16)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น                        (27,200.00)                80,520.00               (668,370.00)              (615,050.00)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ                  (35,000.00)                     0.00                 (6,000.00)               (41,000.00)
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก                       (123,557.07)                     0.00               (201,913.28)              (325,470.35)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์                   (3,561.89)                     0.00                      0.00                 (3,561.89)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย                       (6,971,530.02)                     0.00                (26,215.00)            (6,997,745.02)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน                (136,020,200.00)                     0.00                      0.00           (136,020,200.00)
4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก                        (256,014.77)                     0.00                      0.00               (256,014.77)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร                   (85,842,706.67)                45,477.42            (20,992,519.20)          (106,789,748.45)
4307010104 TR-รับงบลงทุน                     (74,350,578.00)                     0.00            (12,610,788.00)           (86,961,366.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน                  (1,584,010.15)                     0.00               (480,021.41)            (2,064,031.56)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน                  (165,758,849.42)                 4,060.00             (4,271,368.12)          (170,026,157.54)
4307010108 TR-รับงบกลาง                      (26,747,783.82)                     0.00             (6,207,133.51)           (32,954,917.33)
4307010110 TR-รับเงินกู้                               0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก                     (92,751.36)                     0.00               (284,501.59)              (377,252.95)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง                   (92,751.36)                     0.00                (80,520.00)              (173,271.36)
4313010103 รายได้ค่าปรับ                         (92,751.36)                     0.00                (80,520.00)              (173,271.36)
5101010101 เงินเดือน                         156,726,046.15             38,753,453.95                (45,477.42)           195,434,022.68 
5101010108 ค่าล่วงเวลา                            28,180.00                 13,370.00                      0.00                 41,550.00 
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น                     24,249.24                  5,747.16                      0.00                 29,996.40 
5101010113 ค่าจ้าง                            11,904,725.12              3,011,610.00                      0.00             14,916,335.12 
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น                     3,811,151.44              1,127,587.32                      0.00              4,938,738.76 
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.                  943,757.60                235,233.40                      0.00              1,178,991.00 
5101020104 เงินสมทบ กบข.                       1,415,636.40                352,850.10                      0.00              1,768,486.50 
5101020105 เงินสมทบ กสจ.                         235,554.01                 57,942.90                      0.00                293,496.91 
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel                      978,319.00                247,050.00                      0.00              1,225,369.00 
5101020108 ค่าเช่าบ้าน                           668,400.00                191,100.00                      0.00                859,500.00 
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.                   635,200.00                158,800.00                      0.00                794,000.00 
5101020114 เงินเพิ่ม                             117,000.00                      0.00                      0.00                117,000.00 
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด                      65,664.73                      0.00                      0.00                 65,664.73 
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร                  583,639.00                102,030.00                      0.00                685,669.00 
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ                 4,891,440.95                875,329.33                      0.00              5,766,770.28 
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ                  2,196,344.11                318,069.56                      0.00              2,514,413.67 
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน                    129,344.00                 33,870.00                      0.00                163,214.00 
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน                      66,111.58                      0.00                      0.00                 66,111.58 
5101040102 บำนาญปกติ                           9,551,158.32              2,387,789.58                      0.00             11,938,947.90 
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      3
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT              รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                         Report date  : 11.03.2021 
User name     : D009E01                         หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี                       Report Time  : 10:30:34   
                                                     ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด                    27,898.40                  6,974.60                      0.00                 34,873.00 
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ                        127,536.00                 31,884.00                      0.00                159,420.00 
5101040106 เงินบำเหน็จ                           484,980.00                642,555.00                      0.00              1,127,535.00 
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด                    1,568,802.60                      0.00                      0.00              1,568,802.60 
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ                      2,365,975.70                309,647.70                      0.00              2,675,623.40 
5101040120 บำเหน็จรายเดือน                       594,164.00                148,541.00                      0.00                742,705.00 
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร                    9,000.00                      0.00                      0.00                  9,000.00 
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ                1,222,566.25                 79,858.25                      0.00              1,302,424.50 
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ                1,258,588.76                144,065.78                      0.00              1,402,654.54 
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน                    17,913.79                      0.00                      0.00                 17,913.79 
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ                       72,000.00                    500.00                      0.00                 72,500.00 
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง                          8,680.00                    200.00                      0.00                  8,880.00 
5103010103 ค่าที่พัก                              33,400.31                      0.00                      0.00                 33,400.31 
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.                    82,340.00                  2,400.00                      0.00                 84,740.00 
5104010104 ค่าวัสดุ                            5,581,955.06              2,739,944.54                 (4,060.00)             8,317,839.60 
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ                     775,719.14                189,222.71                      0.00                964,941.85 
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง                         157,677.90                 46,515.50                      0.00                204,193.40 
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก                2,228,851.25                341,854.97                      0.00              2,570,706.22 
5104020101 ค่าไฟฟ้า                            4,872,837.33                      0.00                      0.00              4,872,837.33 
5104020105 ค่าโทรศัพท์                             5,115.56                  1,393.14                      0.00                  6,508.70 
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม                    2,889.00                    963.00                      0.00                  3,852.00 
5104030207 คชจ.ในการประชุม                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ                        34,557.00                512,566.00                      0.00                547,123.00 
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง                   634,000.00                155,700.00                      0.00                789,700.00 
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ                   274,943.75                265,974.25               (119,800.00)               421,118.00 
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน                148,527,800.00                490,000.00                      0.00            149,017,800.00 
5112010102 ค่าสวัสดิการ-นายจ้าง                    8,100.00                  8,100.00                      0.00                 16,200.00 
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน                      10,688.98                      0.00                      0.00                 10,688.98 
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.                     92,751.36                 80,520.00                      0.00                173,271.36 
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.                 7,160,848.98                902,498.28                (80,520.00)             7,982,827.26 
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง                    92,751.36                284,501.59                      0.00                377,252.95 
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น                         92,751.36                284,501.59               (203,981.59)               173,271.36 
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย                             0.00                 53,597.42                (53,597.42)                     0.00 
5301010103 พักค่าใช้จ่าย                               0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
 Amount                                                0.00            237,907,244.76           (237,907,244.76)                     0.00