รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      1
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT              รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                         Report date  : 09.12.2020 
User name     : D009E01                         หน่วยเบิกจ่าย 000002300990001 ม.อุบลราชธานี                       Report Time  : 16:28:40   
                                                     ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1101030112 เงินฝาก-Interface               1,372,368,845.74            140,244,491.42                      0.00          1,512,613,337.16 
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.                120,045,780.03                      0.00            (11,038,812.11)           109,006,967.92 
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก                    719,400.00                      0.00                      0.00                719,400.00 
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก                    686,249.75                      0.00                      0.00                686,249.75 
1104010104 เงินฝากประจำ-Inf                  630,397,794.65              1,453,724.04                      0.00            631,851,518.69 
1105010105 วัสดุคงคลัง                         7,178,610.10                      0.00                      0.00              7,178,610.10 
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1201050198 ล/นอื่น-ยาว                           327,204.66                      0.00                      0.00                327,204.66 
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf               395,198,124.36              3,394,000.00                      0.00            398,592,124.36 
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf             (205,107,416.69)                     0.00                      0.00           (205,107,416.69)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface              381,996,259.07              2,062,078.00                      0.00            384,058,337.07 
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.             (298,024,180.60)                     0.00                      0.00           (298,024,180.60)
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf                20,344,970.00                325,000.00                      0.00             20,669,970.00 
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น                (5,888,252.62)                     0.00            (21,395,401.57)           (27,283,654.19)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก                  (919,037.57)                     0.00               (302,436.56)            (1,221,474.13)
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น                 (73,864,199.23)                     0.00            (95,352,842.00)          (169,217,041.23)
2111020199 เงินรับฝากอื่น                    (38,132,588.13)               406,428.74                      0.00            (37,726,159.39)
2112010199 เงินประกันอื่น                    (17,344,374.52)                     0.00                (63,497.50)           (17,407,872.02)
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น                 (482,400.00)                     0.00                      0.00               (482,400.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น                  (327,204.66)                     0.00                      0.00               (327,204.66)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม              (1,813,139,639.94)                     0.00            (36,311,119.11)        (1,849,450,759.05)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
3104010199 สำรองอื่น                        (204,249,805.48)                     0.00               (396,844.00)          (204,646,649.48)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน                   (271,093,118.41)                     0.00               (881,930.39)          (271,975,048.80)
4301010102 ร/ดขายสินค้า-ภายนอก                   (41,609.00)                     0.00                (97,804.00)              (139,413.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก                (2,409,725.79)                     0.00             (2,340,259.07)            (4,749,984.86)
4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล                       (591,451.26)                     0.00               (233,795.00)              (825,246.26)
4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา                  (73,253.00)                     0.00               (449,653.00)              (522,906.00)
4301020110 ร/ดบริการการศึกษา                 (10,868,080.10)                     0.00            (29,704,376.00)           (40,572,456.10)
4301030104 ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก               (2,009,077.59)                     0.00             (1,876,501.70)            (3,885,579.29)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค                    (3,760,800.00)                     0.00               (684,499.00)            (4,445,299.00)
4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก                               0.00                      0.00             (1,014,036.59)            (1,014,036.59)
4313010103 รายได้ค่าปรับ                      (1,336,293.31)                     0.00                (65,428.76)            (1,401,722.07)
4313010199 รายได้อื่น                           (831,800.09)                     0.00             (1,932,413.66)            (2,764,213.75)
5101010101 เงินเดือน                           9,994,495.52             10,275,240.99                      0.00             20,269,736.51 
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง                      553,299.84                643,360.00                      0.00              1,196,659.84 
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      2
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT              รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                         Report date  : 09.12.2020 
User name     : D009E01                         หน่วยเบิกจ่าย 000002300990001 ม.อุบลราชธานี                       Report Time  : 16:28:40   
                                                     ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
5101010108 ค่าล่วงเวลา                            30,910.00                438,220.00                      0.00                469,130.00 
5101010113 ค่าจ้าง                             1,352,989.00              1,345,175.33                      0.00              2,698,164.33 
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น                        90,400.00                 86,000.00                      0.00                176,400.00 
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel                      118,624.00                122,819.00                      0.00                241,443.00 
5101020108 ค่าเช่าบ้าน                                 0.00                 24,000.00                      0.00                 24,000.00 
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.                    25,400.00                 50,800.00                      0.00                 76,200.00 
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ                        8,842.90                306,326.20                      0.00                315,169.10 
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง                         12,880.00                 13,120.00                      0.00                 26,000.00 
5103010103 ค่าที่พัก                              37,585.18                 67,855.56                      0.00                105,440.74 
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.                   103,360.71                237,673.29                      0.00                341,034.00 
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.                             0.00                  3,315.00                      0.00                  3,315.00 
5104010104 ค่าวัสดุ                              459,935.75                767,092.85                      0.00              1,227,028.60 
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ                     288,542.00                114,300.69                      0.00                402,842.69 
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง                          34,466.20                 57,228.49                      0.00                 91,694.69 
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก                  638,220.00              2,613,046.82                      0.00              3,251,266.82 
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.                          0.00                 44,429.00                      0.00                 44,429.00 
5104010115 ค่าธรรมเนียม                            3,369.00                 27,439.63                      0.00                 30,808.63 
5104020101 ค่าไฟฟ้า                            1,932,526.48              4,502,888.88                      0.00              6,435,415.36 
5104020105 ค่าโทรศัพท์                             5,915.91                133,750.19                      0.00                139,666.10 
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม                    2,000.00                      0.00                      0.00                  2,000.00 
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์                         208.00                     64.00                      0.00                    272.00 
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย                         323.14                 25,501.72                      0.00                 25,824.86 
5104030207 คชจ.ในการประชุม                        78,450.00                161,500.00                      0.00                239,950.00 
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ                      88,562.00                512,857.00                      0.00                601,419.00 
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก                        0.00                  4,701.00                      0.00                  4,701.00 
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ                     1,073,126.00                731,597.68                      0.00              1,804,723.68 
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ                   682,300.00              2,813,350.00                      0.00              3,495,650.00 
5104040103 งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม                 2,044,770.00                927,714.60                      0.00              2,972,484.60 
5107010199 อุดหนุนดนง.อื่น                     1,565,020.00             29,200,246.65                      0.00             30,765,266.65 
5112010101 ค่าสวัสดิการ-ประกัน                     4,548.00                      0.00                      0.00                  4,548.00 
5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น                          0.00                  4,313.25                      0.00                  4,313.25 
 Amount                                                0.00            204,141,650.02           (204,141,650.02)                     0.00