รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      1
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT              รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                         Report date  : 10.06.2020 
User name     : D009E01                         หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี                       Report Time  : 12:56:59   
                                                     ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2020                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1101010101 เงินสดในมือ                                 0.00             35,569,019.45            (35,569,019.45)                     0.00 
1101010112 พักเงินนำส่ง                                0.00              1,641,860.28             (1,641,860.28)                     0.00 
1101010113 พักรอ Clearing                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1101020501 เงินฝากคลัง                           526,473.09                 68,045.00                      0.00                594,518.09 
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง                 1,376,428.81                387,379.72             (1,641,860.28)               121,948.25 
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.                   2,554,093.77             13,862,005.82            (16,413,523.89)                 2,575.70 
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์                     223,861,913.36                 11,064.52            (22,301,748.21)           201,571,229.67 
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว                    395,199.16                      0.00                      0.00                395,199.16 
1102050124 ค้างรับจาก บก.                              0.00              7,133,391.03             (7,133,391.03)                     0.00 
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน                          0.00                387,000.00               (387,000.00)                     0.00 
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf             4,487,928,042.04                      0.00                      0.00          4,487,928,042.04 
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf           (2,861,745,911.04)                     0.00                      0.00         (2,861,745,911.04)
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา                            0.00                179,400.00               (179,400.00)                     0.00 
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน                           0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ                           0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206100102 พักคอมพิวเตอร์                              0.00                152,910.00               (152,910.00)                     0.00 
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา                         0.00              2,388,146.00             (2,388,146.00)                     0.00 
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface            1,546,346,412.95              2,720,456.00                      0.00          1,549,066,868.95 
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.           (1,321,675,893.47)                     0.00                      0.00         (1,321,675,893.47)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง                          0.00              5,650,000.00             (5,650,000.00)                     0.00 
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf               120,978,385.50              5,650,000.00                      0.00            126,628,385.50 
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก                    (208,641.84)            10,729,516.86            (10,649,282.63)              (128,407.61)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ                (1,013,456.20)            16,670,826.65            (17,505,128.82)            (1,847,758.37)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ                  (388,241.51)             1,670,287.61             (1,512,217.03)              (230,170.93)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก                         0.00             22,100,725.35            (22,100,725.35)                     0.00 
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย                    (2,506,730.40)            33,072,396.57            (30,565,666.17)                     0.00 
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)                           0.00                  5,929.65                 (5,929.65)                     0.00 
2102040104 W/H tax -ภงด 1                              0.00                645,363.09               (645,363.09)                     0.00 
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)                         0.00                 90,484.18                (90,484.18)                     0.00 
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น                         0.00                201,022.86               (201,022.86)                     0.00 
2111020199 เงินรับฝากอื่น                        (11,139.37)             6,728,614.79             (6,728,614.79)               (11,139.37)
2112010199 เงินประกันอื่น                       (613,727.09)                     0.00                      0.00               (613,727.09)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ                246,910,536.29                      0.00                      0.00            246,910,536.29 
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม                 688,994,085.35                      0.00                      0.00            688,994,085.35 
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      2
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT              รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                         Report date  : 10.06.2020 
User name     : D009E01                         หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี                       Report Time  : 12:56:59   
                                                     ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2020                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด               (171,291,170.10)                     0.00                      0.00           (171,291,170.10)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน                 (2,860,752,358.16)                     0.00                      0.00         (2,860,752,358.16)
4201020106 ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา                 (864,634.92)                     0.00                      0.00               (864,634.92)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น                              0.00                 68,045.00                (85,280.51)               (17,235.51)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ                  (41,000.00)                     0.00               (387,000.00)              (428,000.00)
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก                       (705,497.82)                     0.00                   (142.89)              (705,640.71)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์                     (500.00)                     0.00                 (1,100.00)                (1,600.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย                       (8,959,579.32)                     0.00               (386,136.83)            (9,345,716.15)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน                (198,086,100.00)                     0.00                      0.00           (198,086,100.00)
4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก                        (369,960.64)                     0.00                      0.00               (369,960.64)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร                  (143,719,853.91)                     0.00            (21,076,969.55)          (164,796,823.46)
4307010104 TR-รับงบลงทุน                     (39,067,185.50)                     0.00             (7,514,959.00)           (46,582,144.50)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน                 (21,715,952.65)                     0.00             (1,035,913.75)           (22,751,866.40)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน                  (251,334,358.55)               104,489.50             (8,543,626.38)          (259,773,495.43)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น               (24,976,930.00)                     0.00                      0.00            (24,976,930.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง                      (39,382,403.97)                     0.00             (4,584,450.05)           (43,966,854.02)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก                  (1,450,678.76)                     0.00                      0.00             (1,450,678.76)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง                (1,450,678.76)                     0.00                (68,045.00)            (1,518,723.76)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม                (19,821,308.33)                     0.00                      0.00            (19,821,308.33)
4313010103 รายได้ค่าปรับ                      (1,450,678.76)                     0.00                (68,045.00)            (1,518,723.76)
4313010199 รายได้อื่น                            (87,071.77)                     0.00                      0.00                (87,071.77)
5101010101 เงินเดือน                         261,852,690.59             38,987,063.53                      0.00            300,839,754.12 
5101010108 ค่าล่วงเวลา                            38,310.00                108,210.00                      0.00                146,520.00 
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น                     39,155.06                 14,308.30                      0.00                 53,463.36 
5101010113 ค่าจ้าง                            21,748,251.77              3,111,975.00                      0.00             24,860,226.77 
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น                     6,573,379.13              1,340,261.82                (11,064.52)             7,902,576.43 
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.                1,619,439.91                244,465.60                      0.00              1,863,905.51 
5101020104 เงินสมทบ กบข.                       2,429,159.88                366,698.40                      0.00              2,795,858.28 
5101020105 เงินสมทบ กสจ.                         410,847.30                 60,020.70                      0.00                470,868.00 
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel                    2,724,462.33                319,200.00                      0.00              3,043,662.33 
5101020108 ค่าเช่าบ้าน                         1,259,833.33                175,100.00                      0.00              1,434,933.33 
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.                 1,111,600.00                158,800.00                      0.00              1,270,400.00 
5101020114 เงินเพิ่ม                             117,000.00                      0.00                      0.00                117,000.00 
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด                           0.00                201,022.86                      0.00                201,022.86 
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร                  833,373.25                  2,000.00                      0.00                835,373.25 
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ                 8,212,713.88              1,181,878.00                (40,065.75)             9,354,526.13 
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ                  2,185,650.95                214,347.21                      0.00              2,399,998.16 
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน                    177,884.30                 12,000.00                      0.00                189,884.30 
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      3
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT              รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                         Report date  : 10.06.2020 
User name     : D009E01                         หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี                       Report Time  : 12:56:59   
                                                     ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2020                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน                      88,863.26                      0.00                      0.00                 88,863.26 
5101040102 บำนาญปกติ                          14,935,928.05              2,144,873.49                      0.00             17,080,801.54 
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด                    48,822.20                  6,974.60                      0.00                 55,796.80 
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ                        223,188.00                 31,884.00                      0.00                255,072.00 
5101040106 เงินบำเหน็จ                         1,994,540.00                      0.00                      0.00              1,994,540.00 
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด                      166,500.00                      0.00                      0.00                166,500.00 
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ                      2,844,366.00                      0.00                      0.00              2,844,366.00 
5101040120 บำเหน็จรายเดือน                       710,277.00                108,531.00                      0.00                818,808.00 
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ                1,507,017.25                 77,948.50                 (1,000.00)             1,583,965.75 
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ                  223,635.75                 15,823.72                      0.00                239,459.47 
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ                      118,930.00                      0.00                      0.00                118,930.00 
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง                         16,800.00                      0.00                      0.00                 16,800.00 
5103010103 ค่าที่พัก                              52,052.32                      0.00                      0.00                 52,052.32 
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.                   207,690.59                      0.00                      0.00                207,690.59 
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง                         14,000.00                      0.00                      0.00                 14,000.00 
5104010104 ค่าวัสดุ                           13,210,999.39              3,393,913.66               (111,779.50)            16,493,133.55 
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ                     279,671.69                 14,240.00                      0.00                293,911.69 
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง                         193,559.57                 54,404.90                      0.00                247,964.47 
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก                7,491,741.76              1,423,163.04                      0.00              8,914,904.80 
5104020101 ค่าไฟฟ้า                            9,081,616.82              1,940,883.21                      0.00             11,022,500.03 
5104020105 ค่าโทรศัพท์                             6,978.54                  2,120.74                      0.00                  9,099.28 
5104030207 คชจ.ในการประชุม                         3,750.00                      0.00                      0.00                  3,750.00 
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ                      54,360.00                      0.00                      0.00                 54,360.00 
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก                    3,600.00                      0.00                      0.00                  3,600.00 
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ                     1,266,354.65                102,569.44                      0.00              1,368,924.09 
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง                 1,235,500.00                211,700.00                      0.00              1,447,200.00 
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ                   631,999.50                327,470.00                      0.00                959,469.50 
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน                251,935,490.00              1,022,500.00                      0.00            252,957,990.00 
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน                     200,000.00                      0.00                      0.00                200,000.00 
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.                  1,450,678.76                 68,045.00                      0.00              1,518,723.76 
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.                 9,194,783.25              2,114,140.79                (68,045.00)            11,240,879.04 
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง                 1,450,678.76                      0.00                      0.00              1,450,678.76 
5210010118 TE-ภายในกรม                        19,821,308.33                      0.00                      0.00             19,821,308.33 
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น                      1,820,639.40                      0.00                      0.00              1,820,639.40 
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย                             0.00             33,667,593.91            (33,667,593.91)                     0.00 
5301010103 พักค่าใช้จ่าย                               0.00             27,197,838.66            (27,197,838.66)                     0.00 
 Amount                                                0.00            288,312,350.01           (288,312,350.01)                     0.00 
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      4
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT              รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                         Report date  : 10.06.2020 
User name     : D009E01                         หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี                       Report Time  : 12:56:59   
                                                     ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2020                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป