รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      1
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT              รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                         Report date  : 09.10.2019 
User name     : D009E01                         หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี                       Report Time  : 10:52:58   
                                                     ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1101010101 เงินสดในมือ                                 0.00             18,062,360.52            (18,062,360.52)                     0.00 
1101010112 พักเงินนำส่ง                                0.00                527,058.62               (527,058.62)                     0.00 
1101010113 พักรอ Clearing                              0.00                 60,660.46                (60,660.46)                     0.00 
1101020501 เงินฝากคลัง                           960,136.39                      0.00               (433,663.30)               526,473.09 
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.                           0.00             18,142,155.47            (18,080,705.47)                61,450.00 
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.                          0.00                433,663.30               (433,663.30)                     0.00 
1102050124 ค้างรับจาก บก.                              0.00             10,146,994.56             (9,773,170.06)               373,824.50 
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ                           0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206100102 พักคอมพิวเตอร์                              0.00                400,000.00               (400,000.00)                     0.00 
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface               10,300,000.00                400,000.00                      0.00             10,700,000.00 
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง                          0.00             11,423,600.00            (11,423,600.00)                     0.00 
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf                14,560,400.00             11,423,600.00                      0.00             25,984,000.00 
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก                           0.00             17,163,624.41            (17,163,624.41)                     0.00 
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ                  (775,368.51)            17,223,423.88            (16,448,055.37)                     0.00 
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ                  (268,785.80)             1,608,503.68             (1,339,717.88)                     0.00 
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย                             0.00             33,369,222.79            (33,804,497.29)              (435,274.50)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)                           0.00                  8,262.33                 (8,262.33)                     0.00 
2102040104 W/H tax -ภงด 1                              0.00                646,621.12               (646,621.12)                     0.00 
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)                         0.00                150,633.82               (150,633.82)                     0.00 
2111020199 เงินรับฝากอื่น                              0.00              8,802,648.71             (8,802,648.71)                     0.00 
2112010199 เงินประกันอื่น                       (526,473.09)                     0.00                      0.00               (526,473.09)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น                              0.00                      0.00               (155,848.00)              (155,848.00)
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก                       (325,622.98)                     0.00                 (2,608.30)              (328,231.28)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย                           (1,202.61)                     0.00               (454,454.80)              (455,657.41)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร                   (20,948,680.50)                     0.00            (21,371,050.11)           (42,319,730.61)
4307010104 TR-รับงบลงทุน                     (15,165,400.00)                     0.00             (5,846,600.00)           (21,012,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน                  (5,094,336.65)               498,421.45            (11,649,254.55)           (16,245,169.75)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน                       (34,910.00)                     0.00             (2,365,714.00)            (2,400,624.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น                (9,871,132.60)                     0.00             (6,321,632.40)           (16,192,765.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง                       (4,282,732.71)                 7,842.32             (5,250,822.79)            (9,525,713.18)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก                    (545,988.00)                     0.00               (433,663.30)              (979,651.30)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง                (1,506,124.39)                     0.00                      0.00             (1,506,124.39)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น                  (177,703.30)                     0.00                      0.00               (177,703.30)
4313010103 รายได้ค่าปรับ                        (801,948.00)                     0.00                      0.00               (801,948.00)
5101010101 เงินเดือน                          17,760,855.50             18,760,347.44                      0.00             36,521,202.94 
5101010108 ค่าล่วงเวลา                            42,640.00                 10,539.56                      0.00                 53,179.56 
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      2
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT              รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                         Report date  : 09.10.2019 
User name     : D009E01                         หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี                       Report Time  : 10:52:58   
                                                     ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น                      3,540.87                  3,540.87                      0.00                  7,081.74 
5101010113 ค่าจ้าง                             3,187,825.00              3,187,825.00                      0.00              6,375,650.00 
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.                  235,428.91                236,352.91                      0.00                471,781.82 
5101020104 เงินสมทบ กบข.                         353,143.37                354,529.37                      0.00                707,672.74 
5101020105 เงินสมทบ กสจ.                          59,352.60                 59,352.60                      0.00                118,705.20 
5101020108 ค่าเช่าบ้าน                           207,433.33                191,100.00                      0.00                398,533.33 
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.                   158,800.00                158,800.00                      0.00                317,600.00 
5101020114 เงินเพิ่ม                             117,000.00                117,000.00                      0.00                234,000.00 
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร                  439,080.00                342,925.00                      0.00                782,005.00 
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ                 1,180,910.03              1,221,126.51                      0.00              2,402,036.54 
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ                    268,785.80                 62,037.29                      0.00                330,823.09 
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน                          0.00                 40,000.00                      0.00                 40,000.00 
5101040102 บำนาญปกติ                           1,747,025.36              1,892,315.06                      0.00              3,639,340.42 
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด                     6,974.60                  6,974.60                      0.00                 13,949.20 
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ                         31,884.00                 31,884.00                      0.00                 63,768.00 
5101040120 บำเหน็จรายเดือน                        44,537.00                 44,537.00                      0.00                 89,074.00 
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ                  146,749.75                105,038.00                      0.00                251,787.75 
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ                            0.00                  2,180.00                      0.00                  2,180.00 
5104010104 ค่าวัสดุ                            4,945,211.06              6,533,044.51               (767,123.80)            10,711,131.77 
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง                          91,751.00                 56,526.36                      0.00                148,277.36 
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก                  349,320.00                790,412.35                      0.00              1,139,732.35 
5104020101 ค่าไฟฟ้า                                    0.00              2,815,274.51                      0.00              2,815,274.51 
5104020105 ค่าโทรศัพท์                             1,177.00                  1,070.00                      0.00                  2,247.00 
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ                      23,310.00                 10,200.00                      0.00                 33,510.00 
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ                        16,264.50                      0.00                      0.00                 16,264.50 
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง                    99,700.00                606,907.63                      0.00                706,607.63 
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ                    24,600.00                628,725.00                      0.00                653,325.00 
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน                          0.00              1,927,614.00                      0.00              1,927,614.00 
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน                      37,647.09                 69,995.52                (69,995.52)                37,647.09 
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.                  1,506,124.39                      0.00                      0.00              1,506,124.39 
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.                   326,825.59                612,911.10                      0.00                939,736.69 
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง                   545,988.00                433,663.30                      0.00                979,651.30 
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น                        545,988.00                433,663.30                      0.00                979,651.30 
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย                             0.00                996,842.90               (996,842.90)                     0.00 
 Amount                                                0.00            193,244,553.13           (193,244,553.13)                     0.00