รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน                              Page No.     :      1
Program name  : ZGL_MVT_MONTH                                รหัสหน่วยงาน A117                                    Report date  : 10.05.2019 
User name     : A117E01                                        ม.อุบลราชธานี                                      Report Time  : 14:10:52   
                                                     ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2019                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1101010101 เงินสดในมือ                                 0.00             43,002,923.37            (43,002,923.37)                     0.00 
1101010112 พักเงินนำส่ง                                0.00             25,584,270.59            (25,584,270.59)                     0.00 
1101010113 พักรอ Clearing                              0.00             24,799,317.20            (24,799,317.20)                     0.00 
1101020501 เงินฝากคลัง                           539,621.09                278,975.20               (290,762.00)               527,834.29 
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.                   1,990,530.92             16,910,559.64            (16,829,583.28)             2,071,507.28 
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.                     16,078.49                290,762.00               (290,762.00)                16,078.49 
1101030112 เงินฝาก-Interface               1,047,870,310.00                      0.00                      0.00          1,047,870,310.00 
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.                 81,482,168.85                      0.00                      0.00             81,482,168.85 
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1102050124 ค้างรับจาก บก.                              0.00              8,491,995.25             (8,491,995.25)                     0.00 
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก                    409,141.25                      0.00                      0.00                409,141.25 
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1104010104 เงินฝากประจำ-Inf                  352,416,496.15                      0.00                      0.00            352,416,496.15 
1105010105 วัสดุคงคลัง                         7,846,706.57                      0.00                      0.00              7,846,706.57 
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น                      535,549.55                      0.00                      0.00                535,549.55 
1204030101 ที่ดิน - Interface                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205010101 อาคารพักอาศัย                               0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205010102 พักอาคารพักอาศัย                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205020101 อาคารสำนักงาน                               0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205020102 พักอาคารสำนักงาน                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น                           0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง                               0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf             4,813,760,263.59              4,670,000.00                      0.00          4,818,430,263.59 
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf           (2,894,972,618.82)                     0.00                      0.00         (2,894,972,618.82)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา                               0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน                           0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ                           0.00              8,537,600.00             (8,537,600.00)                     0.00 
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206100102 พักคอมพิวเตอร์                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
                                                       รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน                              Page No.     :      2
Program name  : ZGL_MVT_MONTH                                รหัสหน่วยงาน A117                                    Report date  : 10.05.2019 
User name     : A117E01                                        ม.อุบลราชธานี                                      Report Time  : 14:10:52   
                                                     ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2019                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1206110105 ค.ศึกษาเช่า-คสส                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น                                0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206160105 คสส.ครุภัณฑ์ส.เช่า                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface            1,870,932,823.63              8,537,600.00                      0.00          1,879,470,423.63 
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.           (1,481,487,306.44)                     0.00                      0.00         (1,481,487,306.44)
1208010101 ถนน                                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง                          0.00              2,655,725.00             (2,655,725.00)                     0.00 
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf               280,800,724.47              2,655,725.00             (4,670,000.00)           278,786,449.47 
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ                           0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก                  (3,718,000.00)            15,127,255.17            (14,355,855.17)            (2,946,600.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ                    (9,000.00)            14,060,721.27            (14,118,230.27)               (66,509.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ                  (183,181.08)             1,545,196.81             (1,674,543.57)              (312,527.84)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย                             0.00             40,321,208.26            (40,398,618.26)               (77,410.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)                           0.00                 17,978.32                (17,978.32)                     0.00 
2102040104 W/H tax -ภงด 1                              0.00                496,023.72               (496,023.72)                     0.00 
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)                         0.00                136,540.80               (136,540.80)                     0.00 
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น               (42,101,432.08)                     0.00                      0.00            (42,101,432.08)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก                (8,703,064.16)                     0.00                      0.00             (8,703,064.16)
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น                (198,025,518.35)                     0.00                      0.00           (198,025,518.35)
2111020199 เงินรับฝากอื่น                    (59,947,919.37)             8,709,326.39             (8,709,326.39)           (59,947,919.37)
2112010199 เงินประกันอื่น                    (22,637,122.76)                     0.00                      0.00            (22,637,122.76)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ                 15,420,620.51                      0.00                      0.00             15,420,620.51 
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม                (619,871,292.34)                     0.00                      0.00           (619,871,292.34)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
3104010199 สำรองอื่น                        (215,678,502.98)                     0.00                      0.00           (215,678,502.98)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน                 (2,861,042,582.31)                     0.00                      0.00         (2,861,042,582.31)
4201020106 ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา               (6,276,923.76)                     0.00                      0.00             (6,276,923.76)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น                       (196,292.00)               278,975.20                (93,558.20)               (10,875.00)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ                  (90,000.00)                     0.00                      0.00                (90,000.00)
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก                       (816,765.91)                     0.00                 (4,849.92)              (821,615.83)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย                     (106,383,200.21)                     0.00            (25,559,910.67)          (131,943,110.88)
4301010102 ร/ดขายสินค้า-ภายนอก                (1,292,396.22)                     0.00                      0.00             (1,292,396.22)
                                                       รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน                              Page No.     :      3
Program name  : ZGL_MVT_MONTH                                รหัสหน่วยงาน A117                                    Report date  : 10.05.2019 
User name     : A117E01                                        ม.อุบลราชธานี                                      Report Time  : 14:10:52   
                                                     ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2019                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก               (21,211,920.49)                     0.00                      0.00            (21,211,920.49)
4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล                    (11,094,268.74)                     0.00                      0.00            (11,094,268.74)
4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา              (63,985,640.00)                     0.00                      0.00            (63,985,640.00)
4301020110 ร/ดบริการการศึกษา                 (74,117,400.74)                     0.00                      0.00            (74,117,400.74)
4301030104 ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก              (11,699,624.17)                     0.00                      0.00            (11,699,624.17)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค                   (32,021,864.02)                     0.00                      0.00            (32,021,864.02)
4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก                      (5,052,841.07)                     0.00                      0.00             (5,052,841.07)
4304010101 รายได้เงินปันผล                      (306,124.00)                     0.00                      0.00               (306,124.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร                  (122,752,600.86)                     0.00            (20,138,408.82)          (142,891,009.68)
4307010104 TR-รับงบลงทุน                     (51,620,593.92)                     0.00             (8,250,325.00)           (59,870,918.92)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน                 (27,269,935.33)                     0.00             (6,576,834.85)           (33,846,770.18)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน                  (282,900,223.00)                     0.00               (816,600.00)          (283,716,823.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น               (32,279,442.34)                     0.00             (6,482,008.00)           (38,761,450.34)
4307010108 TR-รับงบกลาง                      (27,767,904.89)                     0.00             (4,660,056.19)           (32,427,961.08)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก                     (97,768.00)                     0.00               (290,762.00)              (388,530.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง                  (110,916.00)                     0.00               (278,975.20)              (389,891.20)
4313010103 รายได้ค่าปรับ                      (3,921,022.27)                     0.00               (278,975.20)            (4,199,997.47)
4313010199 รายได้อื่น                        (28,122,810.29)                     0.00                      0.00            (28,122,810.29)
5101010101 เงินเดือน                         170,640,575.61             27,426,069.96             (9,953,199.94)           188,113,445.63 
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง                    4,114,731.72                      0.00                      0.00              4,114,731.72 
5101010108 ค่าล่วงเวลา                         2,387,120.00                      0.00                      0.00              2,387,120.00 
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น                      1,707.30                      0.00                      0.00                  1,707.30 
5101010113 ค่าจ้าง                            26,615,874.85              3,117,302.33                      0.00             29,733,177.18 
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น                     2,119,677.63                      0.00                      0.00              2,119,677.63 
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย                     129,120.00                      0.00                      0.00                129,120.00 
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.                1,381,591.00                229,590.60                      0.00              1,611,181.60 
5101020104 เงินสมทบ กบข.                       2,072,386.50                344,385.90                      0.00              2,416,772.40 
5101020105 เงินสมทบ กสจ.                         349,045.20                 58,174.20                      0.00                407,219.40 
5101020108 ค่าเช่าบ้าน                         1,008,241.58                179,843.00                      0.00              1,188,084.58 
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.                   952,800.00                137,626.65                      0.00              1,090,426.65 
5101020114 เงินเพิ่ม                             121,500.00                      0.00                      0.00                121,500.00 
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น                     2,025,460.00                      0.00                      0.00              2,025,460.00 
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร                  944,822.75                 90,390.00                      0.00              1,035,212.75 
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ                 5,994,194.28              1,231,054.91                      0.00              7,225,249.19 
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ                  1,529,733.73                312,527.84                      0.00              1,842,261.57 
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน                    138,000.00                 28,000.00                      0.00                166,000.00 
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน                      37,940.75                      0.00                      0.00                 37,940.75 
5101040102 บำนาญปกติ                          10,471,198.94              1,768,059.62                      0.00             12,239,258.56 
                                                       รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน                              Page No.     :      4
Program name  : ZGL_MVT_MONTH                                รหัสหน่วยงาน A117                                    Report date  : 10.05.2019 
User name     : A117E01                                        ม.อุบลราชธานี                                      Report Time  : 14:10:52   
                                                     ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2019                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด                    41,847.60                  6,974.60                      0.00                 48,822.20 
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ                        191,304.00                 31,884.00                      0.00                223,188.00 
5101040106 เงินบำเหน็จ                           516,847.00                      0.00                      0.00                516,847.00 
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด                      989,920.00                      0.00                      0.00                989,920.00 
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ                      1,200,000.00                      0.00                      0.00              1,200,000.00 
5101040120 บำเหน็จรายเดือน                       289,766.00                 44,537.00                      0.00                334,303.00 
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ                  594,270.25                164,060.75                      0.00                758,331.00 
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ                  205,657.82                      0.00                      0.00                205,657.82 
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน                  142,000.00                 28,000.00                      0.00                170,000.00 
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน                    17,913.79                      0.00                      0.00                 17,913.79 
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ                    1,305,397.43                      0.00                      0.00              1,305,397.43 
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ                     91,984.80                      0.00                      0.00                 91,984.80 
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก                      4,000.00                      0.00                      0.00                  4,000.00 
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง                        555,587.40                      0.00                      0.00                555,587.40 
5103010103 ค่าที่พัก                           2,054,848.66                      0.00                      0.00              2,054,848.66 
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.                 2,785,894.73                    960.00                      0.00              2,786,854.73 
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง                         92,400.00                      0.00                      0.00                 92,400.00 
5103020103 ค่าที่พัก                              83,266.49                      0.00                      0.00                 83,266.49 
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.                       124,930.68                      0.00                      0.00                124,930.68 
5104010104 ค่าวัสดุ                           19,767,134.39              3,638,812.45                (15,348.00)            23,390,598.84 
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ                   1,864,984.28                      0.00                      0.00              1,864,984.28 
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง                         889,182.12                111,200.70                      0.00              1,000,382.82 
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก               23,413,914.86                461,055.00                      0.00             23,874,969.86 
5104010115 ค่าธรรมเนียม                        1,958,243.05                      0.00                      0.00              1,958,243.05 
5104020101 ค่าไฟฟ้า                           25,478,188.77              1,758,459.27                      0.00             27,236,648.04 
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล                         749.00                      0.00                      0.00                    749.00 
5104020105 ค่าโทรศัพท์                           585,384.54                  1,380.30                      0.00                586,764.84 
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม                  154,190.68                  3,824.04                      0.00                158,014.72 
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์                     500,365.00                      0.00                      0.00                500,365.00 
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย                     964,133.94                      0.00                      0.00                964,133.94 
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์                   93,635.00                      0.00                      0.00                 93,635.00 
5104030207 คชจ.ในการประชุม                     1,054,911.00                      0.00                      0.00              1,054,911.00 
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ                   4,783,116.00                 15,200.00                      0.00              4,798,316.00 
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก                     41,933.75                      0.00                      0.00                 41,933.75 
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก                   41,627.72                      0.00                      0.00                 41,627.72 
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์                       77,912.00                      0.00                      0.00                 77,912.00 
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ                     6,261,049.80                      0.00                      0.00              6,261,049.80 
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง                   883,966.67                322,153.33                      0.00              1,206,120.00 
                                                       รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน                              Page No.     :      5
Program name  : ZGL_MVT_MONTH                                รหัสหน่วยงาน A117                                    Report date  : 10.05.2019 
User name     : A117E01                                        ม.อุบลราชธานี                                      Report Time  : 14:10:52   
                                                     ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2019                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ                 8,886,838.64                 99,718.75                      0.00              8,986,557.39 
5104040103 งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม                 5,155,472.50                      0.00                      0.00              5,155,472.50 
5107010199 อุดหนุนดนง.อื่น                    76,983,232.99                      0.00                      0.00             76,983,232.99 
5107020199 อุดหนุนลงทุนอื่น                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน                305,456,624.00              3,500,100.00                      0.00            308,956,724.00 
5112010101 ค่าสวัสดิการ-ประกัน                   180,809.00                      0.00                      0.00                180,809.00 
5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น                    686,840.75                      0.00                      0.00                686,840.75 
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน                      13,276.00                      0.00                      0.00                 13,276.00 
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.                    110,916.00                278,975.20                      0.00                389,891.20 
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.               113,763,181.88             25,658,318.79               (278,975.20)           139,142,525.47 
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง                    97,768.00                290,762.00                      0.00                388,530.00 
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น                      1,271,843.03                290,762.00                      0.00              1,562,605.03 
6201010101 พัก เงินฝากคลัง                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก                           0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
 Total Amount                                          0.00            298,738,842.38           (298,738,842.38)                     0.00