คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แบบฟอร์มต่าง ๆ   | ค้นหาเอกสาร
แบบฟอร์มงานธุรการ
     แบบฟอร์มแจ้งซ่อมระบบส่าธารณูปโภค (ใหม่)
     แบบฟอร์มใบขออนุมัติ
     แบบฟอร์มตารางควบคุมระบบ สาธารณูปโภค
     แบบฟอร์มส่วนลดน้ำมัน
     แบบฟอร์มบันทึกการตรวจงาน
     แบบฟอร์มรายงานด้านบุคลากร
     แบบฟอร์มรายการครุภัณฑ์ที่ส่งมอบ
     แบบฟอร์มขอเข้าข่ายวิทยุ 2558
แบบฟอร์มงานไฟฟ้าและโทรศัพท์
     แบบฟอร์มคำร้องขอใช้ไฟฟ้า
     แบบฟอร์มอัตราธรรมเนียมใช้ไฟ
     แบบฟอร์มการทดสอบระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ ฯ
     แบบฟอร์มจดหน่วยไฟฟ้ารายเดือนปีงบ59
แบบฟอร์มด้านพลังงาน
     แบบฟอร์มประหยัดพลังงาน
     แบบฟอร์มสรุปแอร์
     แบบฟอร์มสรุปหลอดไฟ
     แบบฟอร์มรายงานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ
     แบบฟอร์มรายงานการใช้ปริมาณเชื้อเพลิง2558
     แบบฟอร์มรายงานจำนวนครั้งในการให้บริการผู้ป่วยนอก
     แบบฟอร์มรายงานจำนวนห้องพักที่จำหน่ายได้ในแต่ละเดือน ประจำปี 2558
     แบบฟอร์มรายงานบันทึกผลการตรวจวัดสมรรถนะเครื่องปรับอากาศ
แบบฟอร์มงานประปาและสุขาภิบาล
     แบบฟอร์มคำร้องขอใช้น้ำประปา
     แบบฟอร์มการทดสอบระบบประปาฯ
แบบฟอร์มงานซ่อมบำรุง
แบบฟอร์มงานบำบัดน้ำเสียและกำจัดขยะ
แบบฟอร์มงานสำรวจเขียนแบบและออกแบบ
แบบฟอร์มงานสวนและสิ่งแวดล้อม
แบบฟอร์มด้านสิ่งก่อสร้าง
     แบบฟอร์มขอใช้วัสดุ
     แบบฟอร์มทดสอบวัสดุ
     แบบฟอร์มรายละเอียดเนื้องานที่ชำรุด( อยู่ในช่วงประกัน )
     แบบฟอร์มรายละเอียดทะเบียนคุมยอดการซ่อมบำรุงสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในประกันสัญญา
     แบบฟอร์มตรวจสอบเพื่อขออนุญาติเทคอนกรีต
     แบบฟอร์มรายงานการก่อสร้าง
     แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการก่อสร้าง
     แบบฟอร์มบันทึกการตอกเสาเข็ม
แบบฟอร์มเกี่ยวกับงานกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 43
     แบบฟอร์มติดตามงานกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 43