คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม

 

ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หมายเลขโทรศัพท์ :

..................................................................................................................

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์  ศรีวรมาศ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม

หมายเลขโทรศัพท์ : 3082

..................................................................................................................

นายกมล  โพธิ์ศรี

หัวหน้าสำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม

หมายเลขโทรศัพท์ : 3069

..................................................................................................................

นายสุพัฒน์  เงาะปก

หัวหน้างานสวนและสิ่งแวดล้อม

หมายเลขโทรศัพท์ : 3073-4

..................................................................................................................

นายกมล  โพธิ์ศรี

หัวหน้างานประปาและสุขาภิบาล

หมายเลขโทรศัพท์ : 3069

..................................................................................................................

ว่าที่ร้อยตรีวัฒนา  จำเริญ

หัวหน้างานไฟฟ้าและโทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์ : 3071-2

..................................................................................................................

นายพุทธินันท์  บุญเรือง

หัวหน้างานสำรวจและเขียนแบบ

หมายเลขโทรศัพท์ : 3078

..................................................................................................................

นายนุกุล  มงคล

หัวหน้างานบำบัดน้ำเสียและขยะมูลฝอย

หมายเลขโทรศัพท์ : 3068

..................................................................................................................

นายศักดิ์ดา  กองสมบัติ

หัวหน้างานซ่อมบำรุง

หมายเลขโทรศัพท์ : 3078

..................................................................................................................

นางนุชรี  เวียนวัฒนชัย

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

หมายเลขโทรศัพท์ : 3076

..................................................................................................................