คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

Web Application

   
   
       

 

แบบฟอร์มสำหรับสายวิชาการ

- แบบฟอร์มประเมินผลสัมฤทธิ์ภาระงานขั้นต่ำ สายวิชาการ

- แบบฟอร์มแบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย

- แบบฟอร์มข้อตกลงภาระงานขั้นต่ำ สายวิชาการ

แบบฟอร์มสำหรับผู้บริหาร (รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสำนักงานฯ)

- แบบฟอร์มข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ตำแหน่งรองคณบดี (องค์ประกอบที่ 1)

- แบบฟอร์มประเมินสมรรถนะของผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ตำแหน่งรองคณบดี (องค์ประกอบที่ 2)

- แบบฟอร์มข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ตำแหน่งผู้ช่วยคณบดี/หน.ภาควิชาฯ (องค์ประกอบที่ 1)

- แบบฟอร์มประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ตำแหน่งผู้ช่วยคณบดี/หน.ภาควิชาฯ (องค์ประกอบที่ 2)

- แบบฟอร์มข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ (องค์ประกอบที่ 1)

- แบบฟอร์มประเมินสมรรถนะของผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ (องค์ประกอบที่ 2)

- แบบฟอร์มแบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย

 

เพื่อการเรียนการสอน

เพื่อการจัดการสำนักงาน