ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา

# ข้อมูลการเข้าศึกษา ม.อุบลฯ <คลิก>

# ระบบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ และข่าวการรับนักศึกษาใหม่ ม.อุบลฯ <คลิก>

# ประกาศ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ประกาศ มอบ.เรื่อง แนวปฏิบัติการยืนยันสิทธิ์หรือสละสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2565  <คลิก>