ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

สรุปกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ปี 2565

สรุปกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ปี 2565

การที่หลักสูตรจะผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีระบุ ซึ่งมีดังนี้

  1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความมุ่งมั่นในการทำงานให้สำเร็จ มีน้ำใจ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อประโยชน์ส่วนรวม จิตสานึกรักท้องถิ่น มีความพอเพียง ความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน กตัญญู สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักกาลเทศะ ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

  2. ด้านความรู้  มีความรอบรู้อย่างกว้างขวางในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของชีวิต และวิชาชีพ สามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้

  3. ด้านทักษะทางปัญญา  เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถคิด วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างมีหลักการและเหตุผล มีวิสัยทัศน์ ความคิดสร้างสรรค์ นำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน แก้ไขปัญหา และปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม

  4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  มีทักษะการทำงานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้ ตระหนักถึงสิทธิของตนเองและผู้อื่น และยอมรับในความแตกต่างหลากหลายของมนุษย์ ตระหนักในคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี วรรณกรรม ทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ มีความสนใจด้านกีฬา และนันทนาการ

  5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน วิเคราะห์เชิงตัวเลขได้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์และคัดเลือกข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

หลักสูตรได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  ทั้ง 5 ด้าน คือ 1) คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกิจกรรมดังกล่าวสามารถสรุปดังแสดงในตารางต่อไปนี้

 

ตารางแสดงการกระจายมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปี 2565