คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

รางวัลรัตโนบล

 
 

แบบฟอร์ม

 1. แบบประวัติและผลงานนิติบุลคล องค์กร ในการขอรางวัลรัตโนบล //กรณีนิติบุคคล องค์กร
 2. แบบประวัติและผลงานบุลคล ในการขอรางวัลรัตโนบล //กรณีบุคคลทั่วไป
   

กฎหมาย/ มติ ที่เกี่ยวข้อง

 1. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย รางวัลรัตโนบล พ.ศ. 2551
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจาณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวันรัตโนบล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2562
   

เอกสารเพิ่มเติม

 1. สถานภาพความรู้เกี่ยวกับพระครูวิโรจน์รัตโนบล (รอด นนฺตโร) พ.ศ. 2486 - 2549
 2. ข้อมูลผู้ได้รับรางวัลรัตโนบลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ไฟล์ .ppt ข้อมูล ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562)
 3. รายชื่อผู้ได้รับรางวัลรัตโนบล (ข้อมูล ณ 6 พฤศจิกายน 2562)
 4. หลักการเขียนประกาศสดุดี รางวัลรัตโนบล //New