ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

รับรองคุณวุฒิทางการศึกษา โดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

 

  ระบบรับรองคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

  การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถานศึกษาภาครัฐ

  การรับรองปริญญาที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 1. นร 1004.3/ว 41 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553
 2. นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556
 3. นร 1004/ว 3 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559
 4. นร 1004/ว 8 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560
 5. นร 1004/ว 9 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561

  การกำหนดอัตราเงินเดือนที่ ก.พ. รับรอง

 1. นร 1008.1/ว 20 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2555 เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนที่ ก.พ. รับรอง

  รายชื่อหลักสูตรที่ สป.อว. หรือ สกอ. แจ้งผลการรับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตรต่อ ก.พ. เพื่อรับรองคุณวุฒิ

 1. การรับรองคุณวุฒิหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550
 2. การรับรองคุณวุฒิหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ำโขง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
 3. การรับรองคุณวุฒิหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากการบริหารบริการสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
 4. 2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
 5. การรับรองคุณวุฒิ
  1) หลักสูตรรัปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่พ.ศ. 2555
  2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
 6. การพิจารณาเทียบวุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย
 7. การรับรองคุณวุฒิหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549
 8. การรับรองคุณวุฒิหลักสูตร
  1) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550
  2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
  3) วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 9. การรับรองคุณวุฒิหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550
 10. การรับรองคุณวุฒิหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
 11. การรับรองคุณวุฒิหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548
 12. การรับรองคุณวุฒิ
  1) หลักสูตรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548
  2) หลักสูตรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548
 13. ประกาศสภาเภสัชกรรม เรื่องปริญญาเภสัชศาสตร์บัณฑิตที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรองฯ ปีการศึกษา 2556
 14. การรับรองคุณวุฒิ
  1) ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549
  2) วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550
  3) วท.บ. เกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550
  4) วท.บ. ประมง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550
  5) วศ.บ. วิศกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550
  6) วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550
  7) วศ.บ. วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550
  8) วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550
  9) วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550
 15. การรับรองคุณวุฒิ
  1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548
  2) เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548
  3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548
  4) หลักสูตรวิชาโทการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
  5) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548
 16. การรับรองคุณวุฒิ
  1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552
  2) หลักสูตรวิชาโทภาษาอังกฤษและการสื่อสาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548
  3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552
  4) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
  5) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
 17. การรับรองคุณวุฒิหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553
 18. การรับรองคุณวุฒิหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
 19. การรับรองคุณวุฒิ
  1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
  2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
  3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
 20. การรับรองคุณวุฒิ
  1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547
  2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547
 21. การรับรองคุณวุฒิหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2547 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2547
 22. การรับรองคุณวุฒิหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548
 23. การรับรองคุณวุฒิหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548
 24. การรับรองคุณวุฒิหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552
 25. การรับรองคุณวุฒิหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551
 26. การรับรองคุณวุฒิหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548
 27. การรับรองคุณวุฒิหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549
 28. การรับรองคุณวุฒิหลักสูตรศิลปประยุกต์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
 29. หลักเกณฑ์การรับรองคุณวุฒิ
 30. รับรองแพทยศาสตร์ 2554
 31. รับรองโทเอกอุตสาหการและป.เอกออกแบบผลิตภัณฑ์ 2554
 32. รับรองคณิตศาสตร์ศึกษาและปริญญาโทศิลประยุกต์ 2554
 33. รับรองคุณวุฒิ 54
 34. รับรองคุณวุฒิเก่า
 35. รับรองคุณวุฒิปริญญา ก.พ. 54 
 36. รับรองบริหารบริการสุขภาพ 2554
 37. รับรองปริญญา ก.พ. , ต.ค 54
 38. รับรองศิลปศาสตร์ 2554
 39. รับรองศิลปศาสตรและนิติศาสตร์ 2554
 40. ตรวจสอบหลักสูตรที่ ก.พ. รับรอง
 41. กพ. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2553
 42. การรับรองความเทียบเท่าของคุณวุฒิ วุฒิบัตร สาขาเภสัชบำบัด
 43. การรับรองวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ของผู้ที่สำเร็จการฝึกอบรมจากสถาบันฝึกอบรมในต่างประเทศ
 44. การรับรองคุณวุฒิ
  1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554
  2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
 45. การรับรองคุณวุฒิ
  1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553
  2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
  3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
 46. การรับรองคุณวุฒิ
  1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
  2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
  3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
  4) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
  5) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
 47. การรับรองคุณวุฒิ
  1) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ำโขงศึกษา  หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557
  2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
  3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
  4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
  5) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554
  6) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555
 48. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555
 49. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมการท่องเที่ยว หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555
 50. 1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
  2) หลักสูตรวิชาโทภาษาอังกฤษและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555

     

     ปี 2558

 1. 1) หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
  2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
  3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
 2. 1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545
  2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546
 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 (ปรับปรุงบางส่วนรายละเอียดตาม สมอ.08)
 4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเวียดนามและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 
 5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2555
 6. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
 7. หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
 8. 1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
  2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
  3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสุตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
  4) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 (ปรับปรุงแก้ไขบางส่วน)
  5) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 (ปรับปรุงแก้ไขบางส่วน)
 9. หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 (ปรับปรุงแก้ไขบางส่วน)
 10. 1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557
  2) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557
  3) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557
  4) หลักสูตรวิทยาศสาตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
  5) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
  6) หลักสูตรวิชาโทภาษาไทและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
 11. 1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
  2) หลักสุตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
  3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
 12. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557
 13. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
 14. หลักสูตรวิชาโทการบริหารงานยุติธรรมและการพัฒนา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 (ปรับปรุงบางส่วน)
 15. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
 16. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
 17. หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 (แก้ไขบางส่วน : เพิ่มรายวิชา 1903 101 ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น)
 18. หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
 19. 1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557
  2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณพิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558
  3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

 

     ปี 2559

 1. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558
 2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร และวิชาโทภษาจีนและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
 3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ และวิชาโทประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
 4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
 5. 1) หลักสูตรรัฐประศาสนาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
  2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร และวิชาโทภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
 6. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
 7. 1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
  2) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
 8. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
 9. 1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
  2) หลักสูตรศิลปประยุกตบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
 10. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
 11. 1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
  2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณพิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
 12. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552
 13. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
 14. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
 15. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
 16. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
 17. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

 

     ปี 2560

 1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
 2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558

 

      ปี 2561

 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและวิชาโทการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

 

      ปี 2562

 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
 2. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
 4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2559
 5. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

 

       ปี 2563

 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548
 2. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
 3. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
 4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
 5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
 6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
 7. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
 8. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
 9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

 

       ปี 2564
 1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
 2. หลักสูตรสาธารณสุขมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
 3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
 4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

 

       ปี 2565

 1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ำโขงศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
 2. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนวัตศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
 3. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
 4. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565
 5. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
 6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจในยุคดิจิทัล (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565
 7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
 8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
 9. หลักสูตรบริหารศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

 

       ปี 2566

 1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  
  นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
 2. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการโรงแรมและการบริการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์วัสดุและชีวการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์วัสดุและชีวการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยว การบริการและวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

 3. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

 4. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565
  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565

 5. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
 6. เภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566