คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ปริญญากิตติมศักดิ์

 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 1. คู่มือการดำเนินงานปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2559)

 

ประกาศสดุดีปริญญากิตติมศักดิ์

 1. คำประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 2. คำประกาศสดุดีเกียรติคุณ สมเด็จอัครมหาธรรมโพธิศาล เจีย ซิม

 

แบบฟอร์ม

 1. แบบประวัติและผลงานบุคคล ขอปริญญากิตติมศักดิ์

 

กฏหมาย/ มติ ที่เกี่ยวข้อง

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2562
 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การให้ปริญญากิตติศักดิ์ พ.ศ. 2539
 3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
 4. แนวปฏิบัติการขอพระราชทานทูลเกล้าถวายปริญญากิตติมศักดิ์ จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 5. แนวปฏิบัติในการขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

 

เอกสารเพิ่มเติม

 1. ข้อมูลปริญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ไฟล์ . ppt ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562)
 2. สรุปรายชื่อผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562)
 3. สรุปผลการดำเนินงานปริญญากิตติมศักดิ์