คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ พระราชกฤษฎีกา และคำสั่งแต่งตั้ง ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การปิดหลักสูตร พ.ศ. 2552
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวทางการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553
 3. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การกำหนดรหัสรายวิชา หน่วยกิต และจำนวนชั่วโมง พ.ศ. 2553
 4. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หมวดวิชาเลือกเสรี พ.ศ. 2552
 5. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การเขียนคำอธิบายรายวิชาและการนับเวลาเรียน
 6. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการรายวิชา
 7. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 8. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ด้านวิชาการของนักศึกษา พ.ศ. 2555
 9. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ระดับรายวิชา พ.ศ. 2557
 10. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตลักษณ์นักศึกษาและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 11. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง นโยบายการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา
 12. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารและปฏิบัติราชการ
 13. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติการแต่งตั้ง/เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร
  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
    //New

 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2534
 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540
 3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547
 4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
 5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  //New
 6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี โครงการพิเศษ
 7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541
 8. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
 9. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562  //New
 10. ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
  รองศาสตราจารย์พิเศษและศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 2548
 11. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลภายนอก พ.ศ. 2561
 12. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเพิกถอนปริญญา พ.ศ. 2562
 13. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดทำหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร พ.ศ. 2562  //New

 

 พระราชกฤษฎีกา

 1. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2539
 2. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542
 3. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552

 

 คำสั่งแต่งตั้ง

 1. คำสั่งแต่งตั้ง : อาจารย์พิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร

 

 เอกสารเพิ่มเติม

 1. ขั้นตอนการออกประกาศ ระเบียบ คำสั่งทางวิชาการ
 2. รหัสคุณวุฒิอาจารย์ตาม ISCED 2013 ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี