คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คู่มือการศึกษาและหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

คู่มือการศึกษาและหลักสูตร ระดับปริญญาตรี | ประจำปีการศึกษา 2562
 

 ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ต้นไม้ และดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย
 นายกสภา อธิการบดีของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  สีประจำมหาวิทยาลัย  ปรัชญา  วิสัยทัศน์
 ครุยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

คณะวิทยาศาสตร์ Faculty of Science
 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
10. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
 
คณะเกษตรศาสตร์ Faculty of Agriculture
 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ Faculty of Engineering
 
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ
4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 
คณะศิลปศาสตร์ Faculty of Liberal Arts
 
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร
5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร
6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร 
7. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 
คณะเภสัชศาสตร์ Faculty of Pharmaceutical Sciences
 
1. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
 
คณะบริหารศาสตร์ Faculty of Management Science
 
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม
5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
6. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
 
คณะพยาบาลศาสตร์ Faculty of Nursing
 
1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข College of Medicine and Public Health
 
1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม   
3. หลักสูตรสาธารณาสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข 
 
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ Faculty Of Applied Art & Architecture
 
1. หลักสูตรศิลปกรรมบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ  
2. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  
 
คณะนิติศาสตร์ Faculty of Law
 
1. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
 
คณะรัฐศาสตร์ | Faculty of Political Science
 
1. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง 
2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 
 หลักสูตรวิชาโท | Minor Program
1. หลักสูตรวิชาโทภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
2. หลักสูตรวิชาโทการท่องเที่ยว
3. หลักสูตรวิชาโทประวัติศาสตร์
4. หลักสูตรวิชาโทการพัฒนาสังคม
5. หลักสูตรวิชาโทภาษาจีนและการสื่อสาร
6. หลักสูตรวิชาโทภาษาไทยและการสื่อสาร
7. หลักสูตรวิชาโทภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร
8. หลักสูตรวิชาโทภูมิภาคลุ่มน้ำโขงศึกษา
9. หลักสูตรวิชาโทบริหารธุรกิจ
10. หลักสูตรวิชาโทการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
11. หลักสูตรวิชาโทกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
12. หลักสูตรวิชาโทการเมืองและการจัดการปกครอง
13. หลักสูตรวิชาโทความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
14. หลักสูตรวิชาโทการบริหารทรัพยากรมนุษย์
15. หลักสูตรวิชาโทนโยบายสาธารณะ
16. หลักสูตรวิชาโทการจัดการภาครัฐ
17. หลักสูตรวิชาโทรัฐประศาสนศาสตร์

 

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ ที่เกี่ยวข้อง
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การอุธรณ์และการพิจารณาอุธรณ์ด้านวิชาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555