คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การรับรอง/รับทราบคุณวุฒิทางการศึกษา

 
  1. การรับรองหลักสูตร โดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
  2. การรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา โดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
  3. การรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา โดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ)
  4. การรับรองหลักสูตร โดย สภาวิชาชีพ/องค์กร