ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2563

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2563

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2563

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2563

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2563

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2563

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2563

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2563

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2563

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563