คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

    (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. … (ครั้งที่ ๓)
         มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะกรรมการคณะกรรมการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ขอเสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. .. เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ ดังนั้น ขอความร่วมมือจากบุคลากร นักศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาการจัดทำ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ครั้งที่ ๓)
สรุป
หมวด ๑ บททั่วไป
หมวด ๒ การดำเนินการ
หมวด ๓ การบริหารงานบุคคล
หมวด ๔ การประกันคุณภาพและการประเมิน
หมวด ๕ การบัญชีและการตรวจสอบ
หมวด ๖ การกำกับดูแล
หมวด ๗ ตำแหน่งทางวิชาการ
หมวด ๘ ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ
บทเฉพาะกาล

ตารางเปรียบเทียบ พรบ. เดิม

หมวด