คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ร่าง พรบ. มหาวิทยาลัยในกำกับ ที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ

>>> สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2561เมื่อวันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561 มีมติเห็นชอบ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. .... โดยสภามหาวิทยาลัยได้มีการปรับแก้ไขมาตรา 13 คือ "มาตรา 13 กิจการของมหาวิทยาลัยไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  และกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ แต่มหาวิทยาลัยอาจจัดสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยได้ตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด" รายละเอียดร่าง พรบ.