คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ร่าง พรบ. มหาวิทยาลัยในกำกับ ครั้งที่ 2

>>> ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ..... (ปรับปรุงครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561) รายละเอียด 

>>> ผลการพิจารณาของคระกรรมการศึกษาความพร้อมในการปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาคมต่อร่าง พรบ. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 1 รายละเอียด

>> การแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. …. ที่ีปรับปรุงครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561) รายละเอียด

 

การรับฟังความคิดเห็นต่อ พรบ. ครั้งที่ 2 (26 เมษายน 2561)

>>> สรุป (ร่าง)  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. ...(ฉบับเผยแพร่ในการรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561) รายละเอียด

>>> การรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรและนักศึกษาต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ....  ครั้งที่ 2 (เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561) รายละเอียด