คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ร่าง พรบ. มหาวิทยาลัยในกำกับ ครั้งที่ 1

ร่าง พรบ.มหาวิทยาลัยในกำกับ

>>> ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับ รายละเอียด

>>> ตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 และที่แก"ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2541 กับ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ….  รายละเอียด

>>> การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. … (ครั้งที่ 1) รายละเอียด 

 

การรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรและนักศึกษาที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

>>> เอกสารประกอบการชี้แจง การรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รายละเอียด

>>> เอกสารประกอบการชี้แจง สรุป (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ...  รายละเอียด