คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ความเป็นมาในการเป็น ม.ในกำกับ

 

 

1.  สรุปผลการดําเนินงานที่ผ่านมา ในการเตรียมการเพื่อออกนอกระบบของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
2. สรุปผลการดําเนินงานในการเตรียมการเพื่อปรับสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็น มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ในระหว่าง ปี  พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๐ (ในส่วนที่สภามหาวิทยาลัย มีมติให้ความเห็นชอบ)
3. สรุปผลการดําเนินงานในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ สําหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการเตรียมการเพื่อปรับสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  โดยสํานักงานสภาอาจารย์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี