คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คณะกรรมการดำเนินการ

คณะกรรมการ

>>> ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ฉบับที่ 1)

>>> ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ฉบับที่ 2)

>>> ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ฉบับที่ 3)

 

คณะอนุกรรมการ

>>> คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 340/2561 เรื่องแต่งตั้งอนุกรรมการจัดทำหลักการของกฎหมายลำดับรองที่ต้องออกตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

>>> คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 2630/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลการออกเสียงแสดงความเห็นประจำคณะ วิทยาลัยและสำนัก