คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

สโมสรนักศึกษา ร่วมกับ สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด “พิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๕๖” ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


โพสโดย เปี่ยมส์มงคล กุจะพันธ์     โพสวันที่ 31 สิงหาคม 2556 ,     (อ่าน 631 ครั้ง)  


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานพัฒนานักศึกษา จัด “พิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๕๖” ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเคารพ บูชาคุณครูบาอาจารย์ที่ท่านได้สั่งสอนและถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ลูกศิษย์เสมอมา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี และ นายทศพล หงส์ศรี นายกสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและเป็นตัวแทนนักศึกษานำกล่าวบทไหว้ครู(เทคนิคเชียร์) จากนั้นตัวแทนแต่ละคณะนำพานธูปเทียน และพานดอกไม้ไหว้ครู เมื่อเสร็จสิ้นพิธีไหว้ครูแล้ว นายทศพล หงส์ศรี นายกสโมสรนักศึกษา นำกล่าวคำปฏิญาณตน และ รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้โอวาทแก่นักศึกษาที่มาร่วมพิธีไหว้ครู จากนั้นเป็นการมอบเกียรติบัตรและรางวัลให้แก่นักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ตลอดจนนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยด้านกีฬา นักศึกษาที่มีผลการเรียนยอมเยี่ยมจากแต่ละคณะ นักศึกษากิจกรรมดีเด่นจากทุกคณะ คณะละ ๕ คน นักศึกษากิจกรรมดีเด่นจากองค์การนักศึกษา การมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีแต่ยากจน ซึ่งในปีนี้ได้รับความกรุณาจากบุตรชายและบุตรสาวของ รองศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณี อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีคนแรก และผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาจำนวน ๒ ทุน และ รองศาสตราจารย์ ดร.พจน์ ไชยเสนา ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา จำนวน ๒ ทุน สำหรับในปีนี้ นักศึกษาทุกชั้นปีได้จัดทำพาน เพื่อกราบไหว้คณะครู-อาจารย์ตามประเพณีอันดีงามที่ถือปฏิบัติมาช้านานแล้ว ยังมีการประกวดพานที่ทำกันมาอย่างประณีตสวยงามของตัวแทนแต่ละคณะ ซึ่งในปีนี้ได้แบ่งการประกวดพานออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ ๑. พานประเภทสวยงาม รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ ๔ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ ๔ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓ และรางวัลชมเชย ๒ รางวัล ได้แก่ พานจากคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๔ ๒. พานประเภทสร้างสรรค์ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะรัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ ได้แก่ คณะศิลปประยุกต์ และการออกแบบ ชั้นปีที่ ๓ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ ๔ และรางวัลชมเชย ๒ รางวัล ได้แก่ พานจากคณะเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ ๒ และคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ชั้นปีที่ ๒ เช่นกัน (งานประชาสัมพันธ์ ม.อุบลราชธานี)

Search
ลิ้งค์ข่าวสาร